Pariisin periaatteet

Ihmisoikeusinstituutioiden perustaminen ja tehtävät

Pariisin periaatteet ovat keskeinen ihmisoikeusinstituutioiden arviointikriteeri. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot tulee perustaa perustuslain tai lain tasoisella säädöksellä, jossa määritellään instituution tehtävät, kokoonpano sekä toimivaltuudet.

Instituutiolla tulee olla itsenäinen ja riippumaton asema paitsi muodollisesti, myös taloudellisesti ja hallinnollisesti.

Ihmisoikeusinstituutioilla tulee olla mahdollisimman laaja tehtävänkuva. Tehtävänkuvaan tulee sisältyä

- ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyviä asiantuntija-, neuvonta- ja selvitystehtäviä

- ihmisoikeuskasvatukseen, -koulutukseen ja -tiedotukseen liittyviä tehtäviä

- kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten seurantaan kuuluvia tehtäviä, ja

- näihin tehtäviin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä

Instituution valinnaisena tehtävänä voi olla valitusten ja/tai kanteluiden käsitteleminen, sovittelu ja valittajien avustaminen yksittäisissä ihmisoikeusloukkaustapauksissa sekä suositusten antaminen viranomaisille.

Ihmisoikeusinstituutioiden kokoonpano

Pariisin periaatteet edellyttävät, että instituutiolla on moniarvoinen kokoonpano, joka kattaa ne yhteiskunnalliset tahot, jotka osallistuvat ihmisoikeustyöhön kansallisella tasolla.

Kyseessä on kansalaisyhteiskunnan, ihmisoikeustutkimuksen ja hallituksen toimintaa täydentävä toimielin, joka pyrkii omalta osaltaan turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen seuraamalla ja arvioimalla, tarvittaessa myös kriittisesti, edellä mainittujen tahojen toimintaa, avustamalla niitä ihmisoikeuksien paremmaksi toteuttamiseksi sekä muokkaamalla yhteiskuntaa ihmisoikeustietoisemmaksi ja -myönteisemmäksi.

Hallituksen ja toimeenpanovallan edustajat voivat osallistua instituution päätöksentekoon vain neuvoa-antavassa ominaisuudessa.

Instituutioiden taloudellista autonomiaa korostetaan niin, että budjetin ei tulisi olla hallituksen kontrollissa, vaan mielellään erillinen talousarvioerä, joka on parlamentin päätösvallassa.


> YK:n päätöslauselma, A/RES/48/134, 20.12.1993(englanniksi)

> Hallituksen esitys, HE 205/2010 vp