Mitä kantelusta seuraa?

 

Kantelun seuraukset riippuvat siitä, mitä oikeusasiamiehen tutkimuksissa tulee ilmi.

Oikeusasiamies voi

 • nostaa syytteen, jos kyse on vakavasta lainvastaisuudesta
 • antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuutensa
 • saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä
 • kiinnittää viranomaisen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai näkökohtiin, jotka edistävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista
 • tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi tai hyvittämiseksi
 • kiinnittää valtioneuvoston huomiota puutteisiin, joita on havainnut säännöksissä tai määräyksissä, ja tehdä esityksiä puutteiden poistamiseksi.

  Sen sijaan oikeusasiamies ei voi

 • muuttaa tai kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja
 • puuttua siihen, miten viranomainen on käyttänyt sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa, jos harkintavaltaa ei ole ylitetty tai käytetty väärin
 • määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia
 • antaa lainopillisia tai asianajollisia neuvoja.

  Kun kantelu on tutkittu, oikeusasiamiehen ratkaisu lähetään sekä kantelijalle että kantelun kohteelle. Samalla kantelijalle palautetaan kantelun liitteet.