Lapsen oikeudet kaikessa huomioon

 

Perustuslaki takaa lapsille tasa-ar­voisen koh­te­lun yksilöinä ja antaa heille oikeuden vaikuttaa kehitystasonsa mukaan itseään koskeviin asioihin.

Lapsen oikeuksia koskee myös YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista. Sopimus hyväksyttiin vuonna 1989 ja se tuli voimaan Suomessa vuonna 1991.

Painopistealue oikeusasiamiehen työssä

Lapsen oikeudet ovat olleet vuodesta 1998 eduskunnan oikeusasiamiehen työn yksi painopistealue.

Eduskunnan toivomuksen mukaisesti oikeusasiamies ottaa laillisuusvalvonnassaan lapsen oikeudet huomioon arvioidessaan kaikkea viranomaistoimintaa, jonka vaikutukset kohdistuvat lapsiin.

Esille lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa

Useimmiten lapsen oikeudet ovat esillä lastensuojelussa ja sosiaalihuollon alueella.

Oikeusasiamiehelle tulevat kantelut koskevat usein vanhempien riitoja lapsen huol­losta tai lastensuojeluviranomaisten toimia.

Lapsen oikeudet tu­levat esille myös kanteluissa terveydenhuolto- ja opetusviran­omais­ten sekä poliisin ja tuomioistuinten menettelystä.

Tutkimuksia omasta aloitteesta

Oikeusasiamies tutkii omasta myös aloitteestaan, miten lasten oikeudet toteutuvat eri viranomaisten toiminnassa.
 
Esimerkiksi vuonna 2013 tehtiin laaja sijaishuollon valvonta, joka koski 15 sijoittajakuntaa. Vuonna 2012 kiinnitettiin huomiota saamenkielisen päivähoidon järjestämiseen.
 
Oikeusasiamies on tutkinut myös esimerkiksi yksin tulleiden pakolaislasten oikeuksien toteutumista ja lasten psykiatrista hoitoa. 
 
Laajin selvitys on vuodelta 2002 ja se koski valtion koulukoteihin sijoitettujen lasten perusoikeuksien toteutumista.

Oikeusasiamies on selvittänyt myös, miten viranomaisten toimin voitaisiin ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa perheissä.

Tarkastuksilla huomiota lasten oloihin

Tarkastuksillaan oikeusasiamies on perinteisesti kiinnittänyt erityistä huomiota laitoksissa olevien lasten oloihin.

Tarkastusten kohteena ovat ollet esimerkiksi koulutustoimi, koulukodit, lastensuojelun yksiköt ja kuntien järjestämä perheasioiden so­vit­telu.

 

 

 


Suomen perustuslaki 6 §
YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista