Keskeistä: kanteluiden tutkinta

 

Keskeisintä oikeusasiamiehen työssä on kanteluiden tutkinta.

Kanteluissa arvostellaan yleensä viranomaisten menettelyä tai viranomaisten tekemien ratkaisujen sisältöä.

Vuonna 2017 oikeusasiamies ratkaisi 6094 kantelua. Uusia kanteluita kirjattiin 6192 kappaletta.
 
Tutkinta käynnistyy

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos asia kuuluu hänen valvontaansa ja jos on aihetta epäillä, että viranomainen on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos hän katsoo siihen olevan aihetta muista syistä.

Oikeusasiamies ei tutki kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita.

Oikeusasiamies kiinnittää erityistä huomiota siihen,
  • voiko hän tosiasiallisesti auttaa kantelijaa asiassaan,
  • onko asiassa oikeusasiamiehen ohjauksen tai esityksen tarvetta,
  • onko oikeusasiamiehen moite tarpeen,
  • onko oikeusasiamiehen kannanotto asiassa muuten tarpeen.
Tutkinnan kulku

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun, hän kuulee kantelun kohdetta. Lisäksi hän pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta ja voi tarvittaessa määrätä kansliansa tarkastajat tekemään tutkimuksia.

Kanteluita tutkiessaan oikeusasiamies kiinnittää aina myös huomiota siihen, että viranomaiset kunnioittavat perus- ja ihmisoikeuksia.

Toinen tärkeä näkökulma on, että viranomaiset noudattavat hyvän hallinnon vaatimuksia: käsittelevät asiat joutuisasti, perustelevat päätöksensä hyvin, neuvovat asiakkaita oma-aloitteisesti ja riittävästi sekä käyttäytyvät asianmukaisesti.

Lainsäädännön pohjalta oikeusasiamies ottaa kantaa siihen, onko kantelun kohde menetellyt lainmukaisesti. Hän ratkaisee, antaako kantelu aihetta hänen toimenpiteisiinsä ja millaiset toimenpiteet tulevat kysymykseen.
 
Oikeusasiamies voi siirtää kantelun käsittelyn toiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun vuoksi.
 
Tutkinnan seuraukset

Oikeusasiamiehen ankarin keino puuttua lainvastaiseen toimintaan on virkasyyte. Oikeusasiamies voi antaa virkamiehelle myös huomautuksen. Tavallisimmin hän ilmaisee käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta tai laiminlyönnistä ja muistuttaa lainmukaisesta tavasta toimia.

Oikeusasiamies voi myös tehdä esityksen virheen korjaamiseksi. Hän voi myös kiinnittää valtioneuvoston huomiota säännöksissä havaitsemiinsa puutteisiin.
 
Jos tapahtunutta oikeudenloukkausta ei voida enää oikaista tai korjata, oikeusasiamies voi esittää hyvitystä.

Aina virheellistä menettelyä ei todeta. Joskus myös viranomainen oikaisee itse virheensä saatuaan tietää, että oikeusasiamies on ryhtynyt tutkimaan sen menettelystä tehtyää kantelua.
 
Joissakin tapauksissa oikeusasiamies voi pyrkiä asian ratkaisemiseen sovittelun kautta.
 
Kohteet ja sisältö vaihtelevat

Kanteluiden kohteet ja sisältö vaihtelevat suuresti hallinnonalalta toiselle.

Tuomioistuimia koskevissa kanteluissa korostuu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus. Vankien ja muiden laitoksiin sijoitettujen kanteluissa on näkyvästi esillä virkamiesten käyttäytyminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kanteluissa on usein kysymys puutteista palveluiden saatavuudessa.

Kanteluista oikeusasiamies saa hyvän käsityksen siitä, mikä on kulloinkin tietyllä hallinnonalalla ajankohtaista, ja mitä epäkohtia siellä koetaan olevan.
 
Kantelut avaavat näkökulmaa

Kanteluiden merkitys ei rajoitu vain yksittäisiin kannanottoihin. Kanteluissa ilmi tulevat seikat voivat antaa aiheen pohtia yleisemminkin sovellettavaa lainsäädäntöä tai sen toimivuutta käytännössä.

Oikeusasiamies voi kiinnittää valtioneuvoston tai ministeriöiden huomiota lainsäädännössä havaitsemiinsa puutteisiin ja tehdä esityksiä puutteiden poistamiseksi.

Palautetta eduskunnalle

Oikeusasiamies antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksensa julkisten tehtävien hoidon tilasta ja lainsäädännössä havaitsemistaan puutteista. Tässä yhteydessä oikeusasiamies voi tehdä eduskunnalle ehdotuksia lainsäädännössä havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi.

Oikeusasiamiehen havaintojen pohjalta eduskunta voi arvioida hallinnon toimintaa. Havainnot toimivat siten palautteena sekä lainsäätäjälle että lainvalmistelijoille.