Kantelut ja omat aloitteet

Kanteluiden tutkiminen Kanteluiden tutkiminen

Keskeisintä oikeusasiamiehen työssä on kanteluiden tutkinta.

Kanteluissa arvostellaan yleensä viranomaisten menettelyä tai viranomaisten tekemien ratkaisujen sisältöä.

Tutkinta käynnistyy

Oikeusasiamies tutkii kantelun, jos asia kuuluu hänen valvontaansa ja jos on aihetta epäillä, että viranomainen on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa tai jos hän katsoo siihen olevan aihetta muista syistä.

Oikeusasiamies ei tutki kanteluita, jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja asioita.

Oikeusasiamies kiinnittää erityistä huomiota siihen,

 • voiko hän tosiasiallisesti auttaa kantelijaa asiassaan
 • onko asiassa oikeusasiamiehen ohjauksen tai esityksen tarvetta
 • onko oikeusasiamiehen moite tarpeen
 • onko oikeusasiamiehen kannanotto asiassa muuten tarpeen

Tutkinnan kulku

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun, hän kuulee kantelun kohdetta. Lisäksi hän pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta ja voi tarvittaessa määrätä kansliansa tarkastajat tekemään tutkimuksia.

Kanteluita tutkiessaan oikeusasiamies kiinnittää aina myös huomiota siihen, että viranomaiset kunnioittavat perus- ja ihmisoikeuksia.

Toinen tärkeä näkökulma on, että viranomaiset noudattavat hyvän hallinnon vaatimuksia: käsittelevät asiat joutuisasti, perustelevat päätöksensä hyvin, neuvovat asiakkaita oma-aloitteisesti ja riittävästi sekä käyttäytyvät asianmukaisesti. 

Lainsäädännön pohjalta oikeusasiamies ottaa kantaa siihen, onko kantelun kohde menetellyt lainmukaisesti. Hän ratkaisee, antaako kantelu aihetta hänen toimenpiteisiinsä ja millaiset toimenpiteet tulevat kysymykseen.

Oikeusasiamies voi siirtää kantelun käsittelyn toiselle viranomaiselle, jos se on perusteltua asian laadun vuoksi.

Tutkinnan seuraukset

Oikeusasiamiehen ankarin keino puuttua lainvastaiseen toimintaan on virkasyyte. Oikeusasiamies voi antaa virkamiehelle myös huomautuksen. Tavallisimmin hän ilmaisee käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta tai laiminlyönnistä ja muistuttaa lainmukaisesta tavasta toimia. 

Oikeusasiamies voi myös tehdä esityksen virheen korjaamiseksi. Hän voi myös kiinnittää valtioneuvoston huomiota säännöksissä havaitsemiinsa puutteisiin. 

Jos tapahtunutta oikeudenloukkausta ei voida enää oikaista tai korjata, oikeusasiamies voi esittää hyvitystä.

Aina virheellistä menettelyä ei todeta. Joskus myös viranomainen oikaisee itse virheensä saatuaan tietää, että oikeusasiamies on ryhtynyt tutkimaan sen menettelystä tehtyää kantelua. 

Joissakin tapauksissa oikeusasiamies voi pyrkiä asian ratkaisemiseen sovittelun kautta.

Oikeusasiamies voi

 • nostaa syytteen, jos kyse on vakavasta lainvastaisuudesta 
 • antaa huomautuksen, jos viranomainen on menetellyt vastoin lakia tai laiminlyönyt velvollisuutensa
 • saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä lainmukaisesta menettelystä
 • kiinnittää viranomaisen huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai näkökohtiin, jotka edistävät perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista 
 • tehdä viranomaiselle esityksen virheen oikaisemiseksi tai epäkohdan korjaamiseksi tai hyvittämiseksi
 • kiinnittää valtioneuvoston huomiota puutteisiin, joita on havainnut säännöksissä tai määräyksissä, ja tehdä esityksiä puutteiden poistamiseksi.  

Sen sijaan oikeusasiamies ei voi

 • muuttaa tai kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja
 • puuttua siihen, miten viranomainen on käyttänyt sille lain mukaan kuuluvaa harkintavaltaa, jos harkintavaltaa ei ole ylitetty tai käytetty väärin
 • määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia
 • antaa lainopillisia tai asianajollisia neuvoja 


Kun kantelu on tutkittu, oikeusasiamiehen ratkaisu lähetään sekä kantelijalle että kantelun kohteelle. Samalla kantelijalle palautetaan kantelun liitteet.

Omat aloitteet Omat aloitteet

Oikeusasiamies käynnistää vuosittain omasta aloitteestaan 70-80 tutkimusta. Ne saattavat käsitellä epäkohtia, jotka ovat olleet esillä julkisuudessa tai asioita, jotka ovat tulleet ilmi oikeusasiamiehen tarkastuksilla.

Omat aloitteet tutkitaan samalla tavalla kuin kantelut. Tutkinta päättyy ratkaisuun, jossa oikeusasiamies ottaa kantaa epäkohtiin samoin kuin kanteluasioissa.