Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Millaisiin terveydenhuoltomenoihin voidaan myöntää toimeentulotukea?

 

Useissa kanteluissa on arvosteltu Kansaneläkelaitosta (Kela) siitä, ettei se ole myöntänyt toimeentulotukea lääkärin määräämiin lääkkeisiin tai muihin terveydenhuoltomenoihin.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, että toimeentulotukilaissa ei ole rajattu, mihin eri terveydenhuoltomenoihin tukea voidaan myöntää. Toimeentulolaki ei edellytä menona huomioon otettavilta lääkkeiltä sairasvakuutuskorvattavuutta.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kysymys on siitä, ovatko asiakkaan esittämät terveydenhuoltomenot tarpeellisia hakijan sairauden- tai terveydenhoidossa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla.

Kun toimeentulotukea myönnetään, voidaan ottaa huomioon julkisen tai yksityisen lääkärin määräämät tarpeelliset lääkemenot ja lisäksi kustannukset esimerkiksi lääkinnällisten tarvikkeiden, proteesien, apuvälineiden, hammashuollon ja silmälasien hankkimisesta.

Arviointi tapahtuu yksilöllisesti

 

Toimeentulotuen hakijalta voidaan edellyttää, että asiakas toimittaa tarvittaessa selvitystä terveydenhuoltomenojen tarpeellisuudesta.

Kelan tulee arvioida yksilöllisesti se, millä tavoin ja missä laajuudessa asiakkaalta pyydetään lisäselvitystä terveydenhuoltomenoista ja mikä merkitys tällä selvityksellä asian ratkaisemisen kannalta on.

Kelan oman asiantuntijalääkärin lausunnolla ei ole yksin ratkaisevaa merkitystä päätöksenteossa.

 

Asiakkaan ei tarvitse erikseen hakea maksusitoumusta terveydenhuoltomenoihin

Eräiden kanteluiden mukaan Kela olisi edellyttänyt erillistä hakemusta niin sanotun rajatun maksusitoumuksen myöntämiseksi.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että toimeentulotukilaissa ei ole säännöksiä erilaisista maksusitoumuksista eikä maksusitoumuksiin liittyvästä erityisestä hakumenettelystä.

Tämän takia Kelan ei tule ohjata asiakasta hakemaan erikseen maksusitoumusta toimeentulotukihakemuksensa lisäksi.

Lisätietoja antavat esittelijäneuvos Tapio Räty, p. 09 432 3379 ja esittelijä Riikka Jackson, p. 09 432 3385.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisu EOAK/2112/2017 on julkaistu suomeksi kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi/