Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Kansaneläkelaitoksen muutokset toimeentulotukeen vaaransivat lääkehoidon jatkuvuuden ja terveyspalveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden

Useissa kanteluissa on arvosteltu Kansaneläkelaitosta (Kela) siitä, ettei se ole myöntänyt toimeentulotukea lääkärin määräämiin lääkkeisiin tai muihin terveydenhuoltomenoihin.

Kela muutti syksyllä 2017 käytäntöään toimeentulotuen myöntämisessä terveydenhuoltomenoihin siten, että toimeentulotukiasiakkaiden mahdollisuudet saada hoitavan lääkärin heille määräämiä lääkkeitä kaventuivat ja asiakkaan tarvitseman lääkehoidon jatkuvuus vaarantui. 

AOA Pölönen katsoi, että Kelan asettama uusi edellytys lääkemenon ”välttämättömyydestä ja tarpeellisuudesta” ei perustu toimeentulotukilain sanamuotoon, joka edellyttää menon olevan ainoastaan ”tarpeellinen”. 

Lisäksi Kelan uusi menettelytapa nosti kysymyksen yhdenvertaisuudesta terveyspalveluiden saatavuudessa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden ja sellaisten henkilöiden välillä, joilla on varaa maksaa itse lääkkeensä. Molemmissa tilanteissa hoitava lääkäri on todennut lääkkeen olevan henkilölle tarpeellinen.

Kela ilmoitti julkisuudessa puuttuvansa muutoksella myös lääkkeiden väärinkäyttöön. Toimeentulotukilaissa ei kuitenkaan ole säädetty Kelalle toimivaltaa lääkemenon tarpeellisuuden arviointia laajempaan toimeentulotuen hakijan terveydentilan lääketieteelliseen selvittämiseen tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontaan. AOA piti menettelyä toimeentulotukiasiakkaita leimaavana.

AOA arvosteli lisäksi sitä, että Kela on rajannut joitakin lääkkeitä kategorisesti toimeentulotuen ulkopuolelle ja määritellyt asiantuntijaryhmässään lääkkeet, joiden osalta lähtökohtaisesti ilman yksilöllistä harkintaa pyydetään asiakkaalta lisäselvitystä lääkkeen käytöstä.

Ratkaisussa arvioitiin myös Kelan oikeutta pyytää lisäselvitystä sekä pyyntöjen sisältöä. AOA totesi myös, että viranomaisen tulee selvityksiä pyytäessään asettaa sellainen määräaika, jonka kuluessa selvitys on käytännössä mahdollista hankkia.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu EOAK/6468/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijä Riikka Jackson, p. 09 432 3385.