Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin pitää yhdenvertaisuuden kannalta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädettyä valituskieltoa Kelan päätöksestä ongelmallisena. Sen sijaan kunnallisen viranomaisen päätöksestä kunnallisen lisän hakija voi hakea vallitsevan oikeuskäytännön mukaan muutosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

AOA esittää sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi, tulisiko tätä kieltoa muuttaa niin, että kunnan viranhaltijalta voisi saada pyynnöstä valituskelpoisen päätöksen myös siinä tapauksessa, että Kela on ratkaissut kotihoidon tuen kuntalisää koskevan asian.

AOA Maija Sakslinin ratkaisu 1792/2/13 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen, p. 09 432 3394.