Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen

 

Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet kunkin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten täytyy olla eteviä laintuntijoita. Ennen vaalia perustuslakivaliokunta arvioi tehtävään ilmoittautuneet. Vaali toimitetaan eduskunnan täysistunnossa umpilipuin.

Sekä oikeusasiamies että apulaisoikeusasiamiehet voidaan valita uudelleen heidän toimikautensa päätyttyä. Toimikausi ei noudata eduskunnan vaalikautta.

Eduskunta voi erityisen painavasta syystä erottaa oikeusasiamiehen kesken toimikauden. Eduskunnan tehtävä on myös nostaa syyte oikeusasiamiestä vastaan, jos tämä on menetellyt lainvastaisesti. Yksittäinen kansalainen ei voi sitä tehdä. Syyte käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Eduskunnan valiokunnat kutsuvat tarvittaessa oikeusasiamiehen tai apulaisoikeusasiamiehen kuultaviksi asiantuntijoina lainvalmisteluasioissa. Kuulemisia on vuosittain 10 - 20.

Oikeusasiamies raportoi eduskunnalle

Oikeusasiamies antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan. Kertomuksessaan hän raportoi eduskunnalle lainkäytön tilasta ja puutteista, joita hän on havainnut lainsäädännössä. Hänen tulee kiinnittää erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Oikeusasiamies voi tehdä eduskunnalle ehdotuksia havaitsemiensa puutteiden korjaamiseksi.

Eduskunta käsittelee vuosikertomuksen

Oikeusasiamiehen vuosikertomuksen käsittely eduskunnassa käynnistyy lähetekeskustelulla täysistunnossa. Oikeusasiamies esittelee kertomuksen, ja se lähetetään perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Valiokunta kuulee kertomuksen johdosta asiantuntijoita ja valmistelee siitä mietinnön. Kun mietintö on valmistunut, kertomusta ja mietintöä käsitellään täysistunnossa.

Eduskunta hyväksyy lopuksi valiokunnan mietinnön. Mietinnön ja sen käsittelyn välityksellä eduskunta antaa suuntaviivoja oikeusasiamiehen toiminnan kehittämiselle

Kun oikeusasiamiehen kertomusta tai muuta hänen aloitteestaan esille tullutta asiaa käsitellään eduskunnan täysistunnossa, oikeusasiamiehellä on oikeus olla läsnä istunnossa ja osallistua keskusteluun.

 
Oikeusasiamies voi myös antaa eduskunnalle erillisiä, tiettyä ongelmaa koskevia kertomuksia.
 

 

 

 

> Suomen eduskunta

Suomen perustuslaki
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 12 §