OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Valtiolle.fi ID: 21-59-2019)

Työnantaja:
Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Alkamisaika: 15.12.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.
Tehtävä päättyy: 8.12.2020
Määräaikaisuuden syy: Vakinaisen viranhaltijan virkavapaus
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 25.11.2019 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana oikeusasiamiehensihteerin määräaikainen virkasuhde, joka täytetään 15.12.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Oikeusasiamiehensihteerin tehtävänä on valmistella ja esitellä oikeusasiamiehelle kuuluvia laillisuusvalvonta- ja lausuntoasioita, osallistua oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan ja tehdä muut hänelle mahdollisesti osoitettavat tehtävät.

Virkasuhteen tehtäväalueeseen kuuluvat sosiaalihuollon alan, erityisesti lapsen oikeuksia koskevat tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös sosiaalihuollon, erityisesti lastensuojelulaitosten tarkastusten suunnittelu ja valmistelu, tarkastuksissa avustaminen sekä niiden jälkitöiden hoito.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.

Hakijalta odotamme
Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtäväalueen viranomaisten,  lainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemista, perus- ja ihmisoikeusosaamista sekä pitkäaikaista ja monipuolista työkokemusta tehtäväalueelta (palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemus 5 - 8 vuotta vaativuusluokassa 10, vaativuusluokassa 11 yli 8 vuotta). Kokemus laillisuusvalvontatehtävistä ja tarkastustoiminnasta luetaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielten taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Virkasuhteen palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 10 tai 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 682,14 tai 4 532,33 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Koeaika: Virkasuhteeseen voidaan asettaa 4 - 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää tarkastus- ja muuta matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 25.11.2019 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333