Takaisin

Kansliapäällikon virka

Työnantaja:
Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia sekä antaa asiantuntijalausuntoja lainsäädäntöesityksiin. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.2.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 30.10.2020 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus:

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kansliapäällikön virka, joka täytetään 1.2.2021 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on erittelyvirka.

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää kanslian hallintoa ja huolehtia sen tuloksellisuudesta. Kansliapäällikön tehtävänä on myös osallistua kanslian organisaation kehittämiseen. Kansliapäällikkö toimii esittelijänä ja oikeusasiamiehen määräyksestä ratkaisijana kanslian hallintoasioissa. Hallintoasioihin kuuluu yleis-, henkilöstö-, talous- ja tietohallinto mukaan lukien virkaehtosopimus-, hankinta- ja turvallisuusasiat sekä tietopyynnöt. Kansliapäällikkö johtaa hallintojaostoa. Kansliapäällikkö tulee toimimaan myös kanslian työsuojelupäällikkönä. Hänen tehtävänään on toimia myös esittelijänä hänelle määrätyissä laillisuusvalvonta-asioissa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.

Hakijalta odotamme:

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä julkishallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviin, johtamistaitoa sekä kykyä toimia hallinnon kehittäjänä ja yhteistyön rakentajana. Lisäksi odotamme hakijalta hyviä valmiuksia oikeudelliseen päätöksentekoon sekä perus- ja ihmisoikeusosaamista.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa ja hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.
Edellytämme myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus on tällä hetkellä 10 113 euroa/kk.


Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 30.10.2020 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Riitta Länsisyrjä
Esittelijäneuvos
puh. 09 432 3363

 

 

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-42-2020
Viimeinen hakupäivä:
30.10.2020 16:00