Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Valtioneuvosto ei menetellyt lainvastaisesti käräjäoikeusverkoston uudistuksessa

27.8.2009

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion mukaan valtioneuvosto ei menetellyt lainvastaisesti, kun se määräsi asetuksella käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ja niiden yhdistämisestä. Tällöin käräjäoikeuksia tosiasiassa perustettiin ja lakkautettiin.

Valtioneuvostolle on annettu käräjäoikeuslaissa valtuutus antaa asetuksia käräjäoikeuksien tuomiopiireistä. Sen vuoksi ei ole oikeudellista perustetta katsoa, että se ei olisi ollut toimivaltainen. Valtuutus ei tosin ole oikeusasiamiehen mielestä sanamuodoltaan erityisen täsmällinen, mutta se täyttää perustuslain edellytykset.

Oikeusasiamies totesi, että valtioneuvoston toimivalta määrätä käräjäoikeuksien tuomiopiireistä on vakiintunut käytännössä ja käytäntö on ollut yleisesti tiedossa. Toimivaltaan on kuulunut mahdollisuus yhdistää, perustaa ja lakkauttaa käräjäoikeuksia.

Käräjäoikeusverkoston muutoksia on voitu toteuttaa ilman eduskunnan myötävaikutusta, koska laissa ei mainita käräjäoikeuksia eikä säädetä niiden lukumäärästä ja istuntopaikoista lukuun ottamatta eräiden erityisasiaryhmien käsittelyyn toimivaltaisia käräjäoikeuksia. Käräjäoikeudet ovat ainoat tuomioistuimet, joita ei ole perustettu lailla. Hovi- ja hallinto-oikeuksien perustaminen ja lakkauttaminen edellyttävät lainmuutosta.

Käräjäoikeuksien kehittämisestä olisi perusteltua säätää lailla

Käräjäoikeuksien perustamiseen ja lakkauttamiseen asetustasolla liittyy kuitenkin ongelmia. Perustuslain mukaan valtionhallinnon toimielimien yleisistä perusteista ja merkittävistä valtionhallinnon järjestelyistä on säädettävä lailla. Perustuslakia säädettäessä useat perustuslakivaliokunnan kuultavana olleet arvovaltaiset asiantuntijat esittivät, että tuomioistuinten organisatorinen riippumattomuus olisi otettava paremmin huomioon perustuslaissa.

Oikeusasiamiehen mielestä olisi perusteltua, että käräjäoikeusverkoston kehittämisestä säädettäisiin lailla. Hän on esittänyt valtioneuvoston harkittavaksi, tulisiko eduskunnalle antaa hallituksen esitys, jossa mainitaan 1.1.2010 aloittavat käräjäoikeudet lain tasolla. Hän on pyytänyt oikeusministeriötä ilmoittamaan mahdollisista toimenpiteistä marraskuun loppuun mennessä.

Oikeusasiamies otti kantaa asiaan, kun hänen puoleensa kääntyi yksi laamanni, neljä käräjätuomaria, maaoikeusinsinööri ja käräjäviskaali, jotka pyysivät häntä tutkimaan, onko valtioneuvostolla ollut toimivaltaa päättää riippumattomien käräjäoikeuksien lakkauttamisesta asetuksella.

Oikeusasiamiehen ratkaisu dnro 428/4/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.