Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 5 §

(14.3.2002/197)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 LUKU
Laillisuusvalvonta

- - -

5 §
Tarkastukset

Oikeusasiamies toimittaa tarpeen mukaan virastojen ja laitosten tarkastuksia perehtyäkseen lail­lisuusvalvontaansa kuuluviin asioihin. Erityisesti hänen on toimitettava tarkastuksia vankiloissa ja muissa suljetuissa laitoksissa valvoakseen niihin sijoitettujen henkilöiden kohtelua sekä puo­lus­tusvoimien eri yksiköissä ja Suomen rauhanturvajoukoissa seuratakseen varusmiesten ja mui­­den asepalvelusta suorittavien sekä rauhanturvaamishenkilöstön kohtelua.

Tarkastuksen yhteydessä oikeusasiamiehellä tai hänen edustajallaan on oikeus päästä tutustu­maan viraston tai laitoksen kaikkiin tiloihin ja tietojärjestelmiin sekä oikeus keskustella luottamuk­sellisesti viraston tai laitoksen henkilökunnan sekä siellä palvelevien tai sinne sijoitettujen hen­kilöiden kanssa.

- - -