Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 14 §

(14.3.2002/197)

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

3 LUKU

Oikeusasiamiestä ja apulaisoikeusasiamiehiä koskevat yleiset säännökset

14 §
Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten päätösvalta

Oikeusasiamiehellä on yksinään päätösvalta kaikissa oikeusasiamiehelle lain mukaan kuuluvis­sa asioissa. Oikeusasiamies päättää apulaisoikeusasiamiehiä kuultuaan myös tehtävien jaosta oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten kesken.

Apulaisoikeusasiamiehet käsittelevät ja ratkaisevat samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies ne lail­lisuusvalvontaan kuuluvat asiat, jotka oikeusasiamies on määrännyt heidän ratkaistavakseen tai jotka he omasta aloitteestaan ottavat tutkittavakseen.

Jos apulaisoikeusasiamies harkitsee, että hänen käsiteltävänään olevassa asiassa on aihetta esit­tää huomautus valtioneuvoston tai valtioneuvoston jäsenen taikka tasavallan presidentin pää­töksen tai toimenpiteen johdosta taikka nostaa syyte korkeimman oikeuden tai korkeimman hal­linto-oikeuden presidenttiä tai jäsentä vastaan, hänen tulee siirtää asia oikeusasiamiehen rat­kaistavaksi.