Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Vårdgarantin gäller också Studenternas hälsovårdsstiftelse

Studerande måste få tandvård senast inom sex månader

17.9.2010

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) har gjort den felaktiga tolkningen att den inte är bunden av vårdgarantins tidsfrister. JO Petri Jääskeläinen framhåller att en sådan tolkning inte är förenlig med lagen.

JO har fått ett klagomål från en studerande som fått beskedet att han måste vänta ett år på att få tandläkarvård vid hälsovårdsenheten Tammerfors-Tavastehus. Som motivering till den långa kön nämndes svårigheterna att rekrytera tandläkare.

JO konstaterar att den studerandes grundlagsfästa rätt till adekvat hälsovård inte förverkligades då han inte fick vård inom den tid som vårdgarantin förutsätter.

Vård inom tre eller högst sex månader

Enligt folkhälsolagen ska vård som har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid, dock inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes.
Den längsta väntetiden på tre månader får överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvård, om vården av medicinska, terapeutiska eller andra motsvarande motiverade skäl kan skjutas upp utan att patientens hälsotillstånd äventyras.

SHVS ansvarar för de studerandes hälso- och sjukvård på 19 orter

SHVS har åtagit sig ansvaret för att tillhandahålla de studerande hälso- och sjukvårdstjänster som det annars hör till kommunen att ordna. SHVS:s ställning är i detta avseende baserad på folkhälsolagen och på avtal som stiftelsen ingått med kommunerna. Avtalen godkänns av social- och hälsovårdsministeriet.

JO påpekar att då SHVS sköter uppgifter som hör till den grundläggande hälso- och sjukvården ska stiftelsen producera tjänsterna så att de kvantitativt och kvalitativt motsvarar den nivå som lagstiftningen förutsätter. Stiftelsen är således skyldig att iaktta också de tidsfrister som vårdgarantin förutsätter.

Lagen kan inte åsidosättas genom avtal

Enligt SHVS:s tolkning förutsätter avtalen inte tillämpning av vårdgarantilagstiftningen utan de gör det möjligt att vid behov avvika från de avtalade servicehelheterna.

JO påpekar att social- och hälsovårdsministeriet och kommunerna ska se till att avtalen inte står i konflikt med lagen.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1619/4/09 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.