Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Minderåriga bör placeras åtskilt från vuxna fångar

Lagstridigt att placera minderåriga på fängelsernas vuxenavdelningar

18.11.2010

Enligt lagen måste minderåriga placeras åtskilt från vuxna fångar. I detta avseende kan undantag göras endast om barnets intresse kräver det, påpekar JO Petri Jääskeläinen.

Syftet med att placera barn separat är att skydda dem och garantera deras säkerhet. Barn anses vara sårbara och särskilt utsatta för risken att bli både fysiskt och psykiskt illa behandlade om de inte hålls åtskilda från vuxna fångar.

Fångar som inte ännu fyllt 18 år placeras dock i praktiken nästan undantagslöst på samma avdelningar som vuxna fångar.

Detta framgick i samband med att JO bad Brottspåföljdsmyndigheten* utreda i vilka fängelser minderåriga placeras, hur de hålls åtskilda från vuxna fångar om de inte placerats på separata avdelningar och på vilka grunder nuvarande praxis anses vara förenlig med de minderårigas intressen.

JO påpekar att placering av minderåriga på samma avdelningar som vuxna fångar inte får vara regel eller rentav det enda alternativet, som det nu förefaller vara. Praxisen strider mot lagen och människorättskonventionerna.

Av Brottspåföljdsmyndighetens utredning framgår dock inte vilka åtgärder den över huvud taget har vidtagit för att genomföra fängelselagens och häktningslagens bestämmelser om särplacering av minderåriga.

Vid placering av 15 - 17-åringar måste deras intressen beaktas

Enligt Brottspåföljdsmyndigheten finns det två alternativ när minderåriga placeras i fängelser: Antingen placeras de på samma avdelning som vuxna fångar och har då möjlighet att delta i aktiviteter som ordnas på sådana avdelningar och att umgås med övriga fångar. Det andra alternativet är att de placeras åtskilt, i allmänhet på en sluten avdelning, vilket innebär att de inte alls eller i mycket liten utsträckning har möjlighet att delta i aktiviteter.

Enligt JO är det synnerligen problematiskt om alternativet att minderåriga placeras på avdelningar för vuxna fångar är en förutsättning för att de ska få sociala kontakter och kunna delta i aktiviteter.

Alla fångar ska ha rätt att umgås med andra fångar och vistas utanför cellen i olika typer av nyttiga och meningsfulla aktiviteter. När det är fråga om barn är sociala kontakter och mångsidiga aktivitetsmöjligheter särskilt viktiga för utvecklingen och välbefinnandet.

Minderåriga fångar måste ges möjligheter till socialt umgänge, men det är också viktigt att säkerställa deras trygghet och se till att de inte blir offer för hot, påtryckningar, våld eller utnyttjande av något slag. Detta är en ovillkorlig förutsättning när det gäller behandlingen av minderåriga fångar. I praktiken är det enligt JO:s uppfattning i det närmaste omöjligt att ordna tillräckligt effektiv övervakning för att skydda minderåriga, om de är inkvarterade i samma utrymmen som vuxna fångar.

JO understryker därför att minderåriga ska ha egna inkvarteringslokaler som vuxna fångar inte har tillträde till. Detta har också Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig behandling (CPT) upprepade gånger understrukit. Också FN:s kommitté för barnets rättigheter kräver att Finland placerar minderåriga åtskilt från vuxna i fängelserna.

Inkvartering av minderåriga i skilda utrymmen får inte hindra dem från att delta i aktiviteter och umgås med andra människor. Separeringen och säkerställandet av tryggheten samt skyddsbehovet får inte heller i andra avseenden leda till förhållanden som påminner om isolering.

JO anser att bristande ekonomiska resurser, personalbrist eller utrymmesbrist  inte kan anföras som skäl för att barn inte kan hållas åtskilda från vuxna eller för att de har små eller inga möjligheter alls att umgås med andra och delta i olika aktiviteter.

Personalens sakkunskap att bedöma barns intressen

JO understryker också att de tjänstemän som beslutar om placering av minderåriga och gör upp planer för strafftiden samt den personal som i fängelserna arbetar med minderåriga bör ha tillräcklig sakkunskap att identifiera och beakta de minderårigas intressen samt deras ålders- och utvecklingsrelaterade behov.

JO har bett centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten senast 30.6.2011 meddela vilka åtgärder den vidtagit för att rätta till situationen för minderåriga fångar.
 
* numera centralförvaltningsenheten vid Brottspåföljdsmyndigheten


JO Jääskeläinens beslut dnr 879/2/08 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger JO-sekreterare Anu Rita, tfn (09) 4321.