Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

FPAs Helsingforsdistrikts handläggningstider oskädigt långa under år 2004

FPA har sedermera kunnat avveckla anhopningarna av ansökningsärenden och förkortat handläggningstiderna avsevärt

10.10.2005

I början av 2004 uppstod en svår anhopning av förmånsansökningar i Folkpensionsanstaltens Helsingforsdistrikt. Detta ledde till att de genomsnittliga handläggningstiderna delvis blev oskäligt långa, konstaterar justitieombudsman Riitta-Leena Paunio.

- Folkpensionsanstalten har en central betydelse för förverkligandet av de sociala rättigheterna enligt grundlagen, konstaterar justitieombudsman Paunio och understryker att FPAs förmånsbeslut är viktiga bl.a. för sökandenas grundläggande försörjning. Hon anser det därför vara viktigt att FPA i enlighet med grundlagen behandlar förmånsansökningarna utan obefogat dröjsmål.

Justitieombudsmannen beslöt utreda orsaken till de långa handläggningstiderna i Helsingforsdistriktet

Justitieombudsmannen beslöt i oktober 2004 på eget initiativ utreda utvecklingen av handläggningstiderna i Helsingfors försäkringsdistrikt, eftersom antalet klagomål över de långa handläggningstiderna hade ökat. Också i samband med de av justitieombudsmannen gjorda inspektioner hade det framgått att handläggningstiderna blivit längre.

Det framgick under utredningen att bidragande orsaker till anhopningen av oavgjorda ärenden var att antalet ansökningar och därmed arbetsmängden ökat, samtidigt som man inom försäkringsdistriktet började använda ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Enligt justitieombudsmannens uppfattning förmådde FPA inte i det skedet anvisa Helsingforsdistriktet tillräckliga personalresurser för att hålla handläggningstiderna på en skälig nivå.

Ytterligare en bidragande orsak till de långa handläggningstiderna för sjukdomsrelaterade förmånsansökningar var bristen på sakkunnigläkare. Enligt justitieombudsmannens åsikt borde FPA i ett tidigare skede ha vidtagit åtgärder för att tillgodose behovet av sakkunnigläkare i Helsingfors försäkringsdistrikt.

Justitieombudsmannen uppmärksammar i sitt avgörande också de arbetsmätningsmetoder som FPA använder. Hon anser att normerna för dimensionering av personalbehovet i så stor utsträckning som möjligt måste utformas med beaktande av allt det arbete som utförs vid Folkpensionsanstaltens byråer och i försäkringsdistrikten.

Anhopningarna delvis avvecklade

Tack vare det elektroniska dokumenthanteringssystemet som möjliggör en optimering av arbetsfördelningen kunde FPA i slutet av 2004 börja avveckla anhopningen av ansökningar i Helsingforsdistriktet, med klart kortare handläggningstider som resultat. Från och med år 2005 har för alla försäkringskretsar och -distrikt enhetliga ställts upp enhetliga mål för handläggningstiderna, vilket enligt justitieombudsmannens åsikt gynnar jämlikheten mellan FPAs kunder. Helsingfors försäkringsdistrikt hade inte ännu i juli 2005 nått upp till målen i alla avseenden. Justitieombudsmannen anser emellertid att utvecklingen går i en positiv riktning.

Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Juha Niemelä, tfn (09) 432 3356.

Justitieombudsmannens beslut dnr 2585/2/04 i sin helhet (på finska).