Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Fpa:s generaldirektör handlade oövertänkt då han på en rehabiliteringscentrals bekostnad deltog i Nyslotts operafestival

Generaldirektör Huuhtanen bröt  emellertid  inte mot sin tjänsteplikt

31.8.2006

Riksdagens justitieombudsman anser att det var oövertänkt av Folkpensionsanstaltens generaldirektör Jorma Huuhtanen att tillsammans med sin maka sommaren 2005 delta i Nyslotts operafestival på Kruunupuisto - Punkaharju rehabiliteringscentrals bekostnad. Efter operan hade rehabiliteringscentralen bjudit makarna på förplägnad i Kruunupuisto.

 

Den omständigheten att Folkpensionsanstaltens generaldirektör tog emot inbjudan kunde enligt justitieombudsmannens åsikt undergräva förtroendet för hans tjänsteutövning och därmed för Folkpensionsanstalten, med beaktande av värdorganisationens betydande ekonomiska samarbete med Folkpensionsanstalten samt generaldirektörens ställning inom anstalten. Detta trots att generaldirektören inte svarade för anstaltens upphandling av rehabiliteringstjänster.

 

Till programmet för generaldirektör Huuhtanens besök hörde ett seminarium där han var inbjuden talare, uppvaktning av Kommunförbundets och rehabiliteringscentralens styrelseordförande och en förevisning av Kruunupuistos nya lokaler. Eftersom dessa programpunkter enligt justitieombudsmannens åsikt kunde anses höra till generaldirektörens tjänsteåligganden var det till denna del fråga om en tjänsteresa. Dagsprogrammet slutade emellertid klockan 14 och kvällsprogrammet hade inte något direkt samband med generaldirektörens tjänsteåligganden.

 

Justitieombudsmannen bedömde generaldirektörens förfarande från tjänstemannarättslig synpunkt och med beaktande av de krav som god sed innebär. Justitieombudsmannen understryker att en tjänsteman bör undvika allt som kan äventyra förtroendet för tjänsteutövningens opartiskhet. Tjänstemannens handlande måste också för en utomstående betraktare förefalla vara fritt från ovidkommande hänsyn.

 

Riksåklagaren har tidigare från straffrättlig synpunkt prövat frågan om generaldirektör Huuhtanens deltagande i Nyslotts operafestival på rehabiliteringscentralens bekostnad. Justitieombudsmannen har fått klagomål där riksåklagaren kritiseras för att han inte efter förundersökningen väckt åtal mot Huuhtanen. Justitieombudsmannen anser att riksåklagaren handlade inom ramen för sin lagstadgade prövningsrätt.

 

Justitieombudsman Riitta-Leena Paunios avgörande dnr 2108/4/05 i sin helhet (på finska).


Närmare upplysningar ger justitieombudsmannasekreterare Pasi Pölönen, tfn (09) 432 3345.