Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Fångsjukhusets underdimensionerade vårdpersonal en fara för patientsäkerheten

12.3.2008

Riksdagens biträdande justitieombudsman Petri Jääskeläinen anser det vara synnerligen bekymmersamt att Fångsjukhusets nuvarande personaldimensionering äventyrar patientsäkerheten. Detta gäller framförallt nattskiften där en enda sjukskötare kan ansvara för 50 patienter. Fångsjukhusets personal är klart underdimensionerad jämfört med t.ex. personalen på hälsocentralernas bäddavdelningar, trots att Fångsjukhusets patienter i genomsnitt har fler problem än hälsocentralernas.

De preliminära resultaten av en undersökning som gjorts vid Fångvårdsväsendets hälsovårdsenhet visar att patienterna inom fångvården både psykiskt och somatiskt är betydligt sjukare idag än för 20 år sedan. BJO framhåller att detta faktum måste beaktas i personaldimensioneringen. Han anser att den grundlagsenliga rätten till personlig säkerhet förpliktar myndigheterna att skapa sådana sjukhusförhållanden att patientsäkerheten inte äventyras. Vidare anser han att myndigheterna aktivt måste se till att förhållandena är trygga.

Fångsjukhusets huvudförtroendeman och andra anställda vid sjukhuset har klagat hos JO över sjukhusets personaldimensionering.

I samband med undersökningen av ärendet framgick det också att Fångsjukhusets städning under kvällar och veckoslut sköts av outbildade vikarier. BJO anser att bristen på utbildade anstaltsvårdare och det faktum att städningen sköts av outbildade ökar risken för smittospridning och sålunda kan försämra patientsäkerheten särskilt under veckoslut.

BJO meddelade för kännedom Brottspåföljdverket och ledande överläkaren vid Fångvårdsväsendets hälsovårdsenhet som sin uppfattning att den nuvarande personaldimensioneringen vid Fångsjukhuset äventyrar patientsäkerheten och att organiseringen av städningen kan försämra patientsäkerheten framförallt under veckoslut. Han bad de nämnda myndigheterna senast 31.12.2008 meddela vilka åtgärder hans påtalande föranlett. Han sände sitt beslut för kännedom också till justitieministeriet, som svarar för resultatstyrningen av Brottspåföljdsverket.

BJO ansåg det vidare vara problematiskt att Rättsskyddscentralen för hälsovården TEO inte har tillräckliga befogenheter i ärenden som detta. I avsaknad av uttryckliga bestämmelser kan TEO nämligen inte styra och övervaka Fångsjukhusets verksamhet. Enligt BJO:s åsikt är det inte ändamålsenligt att vissa organisationer som producerar hälso- och sjukvårdstjänster står utanför TEO:s styrning och tillsyn. BJO meddelade social- och hälsovårdsministeriet sitt ställningstagande.

BJO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1538/4/05 (på finska).

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Iisa Suhonen,
tfn (09) 432 3341.