Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Brister i förvaringen och behandlingen av avlidna

Justitieombudsmannen föreslår att bestämmelserna och anvisningarna justeras

3.9.2010

En avliden låg bortglömd i ett kylrum i över fyra månader

JO Petri Jääskeläinen konstaterar att man vid Helsingfors universitets rättsmedicinska institution måste följa hur länge och på vilka grunder avlidna förvaras i institutionens kylrum, för att de inte ska glömmas kvar. Justitieombudsmannen anser att det är otillräckligt och oacceptabelt att kylrummen granskas t.ex. endast i samband med städning. Förvaringstiderna måste följas upp regelbundet och systematiskt.

Vid en granskning sommaren 2008 påträffades i rättsmedicinska institutionens kylrum en avliden som hade hämtats till institutionen över fyra månader tidigare. Orsaken till att den avlidne hade glömts kvar var att denne inte registrerats i datasystemet för rättsmedicinska obduktioner. Polisen ansåg att den avlidne inte behövde obduceras eftersom förhållandena kring dödsfallet hade utretts i den avlidnes hem.

JO anser att den rättsmedicinska institutionen måste få tydliga anvisningar också om förvaring av avlidna som inte registrerats i datasystemet för rättsmedicinska obduktioner. Institutionen ansvarar för de avlidna som förvaras i dess lokaler, oberoende av om de ska obduceras eller inte.

JO ber Helsingfors universitets rättsmedicinska institution och Institutet för hälsa och välfärd före utgången av november 2010 meddela vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till situationen.

De anhöriga bör ges tydliga anvisningar om hur ett donationstestamente kan fullföljas

Den avlidnes änka var i den tron att makens kropp hade överlämnats till Helsingfors universitets biomedicinska institution, eftersom den avlidne hade testamenterat sin kropp till undervisning och forskning. Donationstestamentet hade sänts till rättsmedicinska institutionen tillsammans med kroppen.

JO understryker att en förutsättning för att en avlidens donationstestamente ska kunna fullföljas är att de anhöriga ges noggrannare anvisningar om hur de ska gå till väga.

Noggranna anvisningar behövs framför allt då dödsfallet har inträffat hemma. De anhöriga måste då aktivt se till att en läkare skriver ut en dödsattest och ger begravningstillstånd. Universitetets biomedicinska institution kan använda en kropp för undervisning och forskning endast om kroppen balsameras inom tre dygn efter dödsfallet. En kropp kan emellertid inte överlåtas till institutionen förrän en läkare har skrivit ut en dödsattest och gett begravningstillstånd.

I det aktuella fallet hade den läkare som vårdat patienten skrivit ut en dödsattest och gett begravningstillstånd den fjärde dagen efter dödsfallet. Kroppen kunde sålunda inte längre användas för undervisnings- eller forskningsändamål.

Helsingfors universitets biomedicinska institution anser att anvisningar om saken kan fogas till testamentsformuläret.

Konflikt mellan förordningen om utredande av dödsorsak och SHM:s anvisningar om dödskriterierna

I ett annat avgörande konstaterar JO att det råder en konflikt mellan förordningen om utredande av dödsorsak och social- och hälsovårdsministeriets (SHM) anvisningar om dödskriterierna. Han anser att ministeriet bör vidta åtgärder för att undanröja konflikten.
Enligt förordningen ska en läkare, efter att ha erhållit anmälan om dödsfall, utan dröjsmål verkställa yttre likbesiktning för konstaterande av döden.

I SMH:s anvisningar konstateras däremot att när ett dödsfall inträffar på en social- och hälsovårdsinrättning, ska en läkare konstatera döden så snabbt som möjligt, senast följande vardag. När dödsfallet har inträffat under ett veckoslut anses vanligen måndagen vara följande vardag.

Enligt förordningen om dödskriterierna kan en människas död konstateras endast av en legitimerad läkare, av en läkare med tillstånd eller av en medicine studerande som sköter en legitimerad läkares uppgifter hos staten, i en kommun eller i en samkommun. I praktiken förekommer det dock att man vid social- och hälsovårdsinrättningarna flyttar patienter som avlidit under jourtid till ett kylrum i väntan på att en läkare officiellt konstaterar döden, efter att en skötare ”preliminärt” har konstaterat att personen i fråga är livlös. Ministeriet har inte gett anvisningar om förfarandet i sådana fall.

Det finns inte heller anvisningar om hur en avliden ska förvaras efter att en skötare har konstaterat att personen i fråga är livlös till dess att en läkare officiellt konstaterar döden.
JO anser det vara en brist att det varken i lag eller i förordning föreskrivs hur kroppen ska behandlas innan en läkare har konstaterat att döden inträtt.

Han ber ministeriet före utgången av november 2010 meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av också detta ärende.

JO Petri Jääskeläinens beslut dnr 1598/4/09 och 1478/4/10 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 4321.