Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Biträdande riksåklagaren kränkte inte en åklagares yttrandefrihet - åklagaren hade uttalat sig om Bodommålet

5.7.2007


En häradsåklagare hade i en eftermiddagstidning uttalat sig om Bodomrättegången samt låtit sig intervjuas om den i ett TV-program. Han förde i de sammanhangen fram sina åsikter bl.a. om rättegångens nödvändighet, om åklagarens agerande och om bevisbedömningen. Biträdande riksåklagaren bad därför häradsåklagaren förklara varför han deltog i den offentliga diskussionen om ett ärende som han inte hade någonting att skaffa med på tjänstens vägnar.

 

Häradsåklagaren ansåg i sitt klagomål till JO att biträdande riksåklagarens begäran om en förklaring kränkte hans yttrandefrihet och rätt att delta i den offentliga diskussionen.

 

Biträdande riksåklagaren meddelade senare häradsåklagaren sin uppfattning att det inte är förenligt med god åklagarsed att offentligt kritisera kollegors tjänsteåtgärder i ett ärende som behandlas i domstol.

 

Biträdande JO Jukka Lindstedt prövade biträdande riksåklagarens förfarande med beaktande av den grundlagsenliga yttrandefriheten samt bestämmelserna om tjänstemäns skyldigheter och uppträdande. Dessa anses i vissa avseenden begränsa tjänstemännens yttrandefrihet. I sammanhanget måste man också beakta riksåklagarens uppgifter i ledningen för åklagarväsendet.

 

Enligt biträdande JO:s beslut handlade biträdande riksåklagaren inte felaktigt och kränkte inte heller häradsåklagarens yttrandefrihet.

 

Häradsåklagarens yttranden riktade sig på ett uppseendeväckande sätt mot åklagarna i en pågående rättegång. Han använde uttryck som innebar att man kunde ifrågasätta inte bara åklagarnas utan också Riksåklagarämbetets tjänstemäns omdömesförmåga och rentav lagligheten i deras agerande. Framförallt på grund av att tjänstebenämningen ?häradsåklagare? användes i TV-programmet kunde man uppfatta saken så att han uttalade sig som tjänsteman.

 

Biträdande JO anser att Riksåklagarämbetets reaktion är förståelig. Från ämbetets sida inledde man inte disciplinärt förfarande utan uttryckte sin åsikt att häradsåklagaren uppträtt olämpligt i offentligheten och inte respekterat de i målet engagerade åklagarnas arbetsro. Inte heller försökte man hindra häradsåklagaren att skriva de mot åklagarväsendet kritiska artiklar som han senare publicerade.

 

Det är i och för sig positivt med en offentlig diskussion om aktuella rättsliga frågor. Ibland har mediediskussionen om en pågående rättegång visserligen fått drag av en parallell rättegång. Åklagarna har i allmänhet avhållit sig från att ge sig in i den offentliga diskussionen under pågående rättegång. I det aktuella fallet gällde biträdande riksåklagarens brev just de aspekter på häradsåklagarens förfarande som för tankarna till en parallell rättegång.

 

Biträdande JO Jukka Lindstedts avgörande dnr 2793/4/05 i sin helhet (på finska).

 

Närmare upplysningar ger biträdande JO Jukka Lindstedt, tfn (09) 432 3333.