Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ålands landskapsregering och dess enhetschef för polisärenden gav ut uppgifter som ska hållas hemligt

En anmärkning av BJO Pajuoja

21.5.2010

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja ger landskapsregeringen och dess enhetschef för polisärenden en anmärkning för felaktigt och lagstridigt förfarande. Båda har gett ut information som enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet som ska hållas hemligt.

Enhetschefen för polisärenden gav till pressen information om en omhändertagen och hans hälsotillstånd

Enhetschefen för polisärenden hade gett till Ålandstidningen information om en omhändertagen och hans hälsotillstånd. På basen av dessa publicerade Ålandstidningens en artikel den 25.11.2009 där det beskrevs detaljerat polisprotokollet beträffande omhändertagandet i fråga samt den utredning som landskapsregeringen hade inhämtat av polisen beträffande dess förfarande. Från artikeln framgick bl.a. händelseförloppet och klockslagen samt ordagrant vad polismännen berättade i sina redogörelser om händelserna. I dessa nämndes bl.a. den medicinering polisen gett åt den omhändertagna samt hans smärtor och symtomen samt andra omständigheter gällande hans tagande i förvar.  Enhetschefen kommenterade innehållet av den utredning han inhämtat i tidningen.

BJO konstaterade att enhetschefen gett till pressen uppgifter om den omhändertagnes hälsotillstånd samt polisrapportsuppgifter som ska enligt landskapslagen hållas hemligt.

Även landskapsregeringen hade lagt ut på sina webbsidor uppgifter om samma person som ska hållas hemligt

Pressen hade redan tidigare skrivit om omhändertagandet och därför hade landskapsregeringens enhetschef för polisärenden begärt en utredning utav polisen om händelserna. Enhetschefens rapport i tillsynsärende behandlades vid Ålands landskapsregering 17.11.2009 och beslutet med bilaga publicerades senare på landskapets hemsidor. Bilagan innehöll hälso- och sjukvårdsinformation samt polisrapportsuppgifter som ska hållas hemligt.  Bilagan innehöll även känsliga personuppgifter som hänförde sig till sådana uppgifter om en enskild persons privata förhållanden att handlingens publicerande på Internet samt kunde utsätta berörda person för skada, lidande eller obehag. Landskapsregeringens förfarande var inte förenlig med god registersed, utan genom detta förfarande hade den omhändertagnes personliga integritet kränkts.

BJO konstaterade att landskapsregeringen bör, efter att den fått beslutet i fråga, sörja för att sådana uppgifter som enligt landskapslagen bör hemlighållas och som kränker den personliga integriteten inte längre finns tillgängliga på Internet. BJO bad landskapsregeringen inkomma senast den 16.8.2010 med en utredning beträffande de åtgärder som åtagits på grund av BJO:s beslut.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas avgörande dnr 4510/4/09 (på svenska och finska)

Närmare upplysningar ger JO-sekreterare Astrid Geisor-Goman,
tfn (09) 4321.