Julkaistu
18.10.2022 8:55:00

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut päätöksen poliisin haalarikameratoiminnasta, jossa poliisitehtäviä kuvataan poliisimiehen varusteisiin kiinnitetyllä kuvaa ja ääntä tallentavalla laitteella.

OA pitää ongelmallisena Poliisihallituksen ohjeen mukaista menettelytapaa, jossa haalarikameralaitetta käyttänyt poliisimies itse arvioi hankittujen tietojen tarpeellisuuden ja arvionsa mukaan poistaa tai tallentaa tiedon. Poliisihallituksen ohjeen mukaisessa menettelyssä kameraa käyttäneellä poliisimiehellä on periaatteessa mahdollisuus poistaa tallenteelta sellaiset osat, jotka voisivat olla hänen oman menettelynsä moitittavuuden arvioinnin kannalta raskauttavia.

OA:n mielestä asianomainen poliisimies ei voi itse päättää tietojen poistamisesta tai tallentamisesta poliisin henkilörekisteriin ainakaan sellaisissa tapauksissa, joissa on esitetty väite poliisin epäasianmukaisesta menettelystä tai siitä on tehty kantelu tai rikosilmoitus. Tämän varmistamiseksi alkuperäistä tallennetta tulisi säilyttää sellaisenaan jokin lyhyehkö aika.

OA pitää ongelmallisena myös Poliisihallituksen tulkintaa alkuperäisen haalarikameratallenteen oikeudellisesta luonteesta ns. ”ei-asiakirjana”, johon ei sovellettaisi julkisuuslakia. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ja perustuslaista johtuva pääsääntö tallennejulkisuudesta puoltavat sitä, että haalarikameratallenne olisi viranomaisen asiakirja ja tallenteen käsittelyä olisi arvioitava sen mukaisesti laista johtuvin velvoittein.

Haalarikameratallenteen oikeudellista luonnetta koskeva kysymys kuuluu viime kädessä hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Myös tämän vuoksi alkuperäistä haalarikameratallennetta tulisi säilyttää jokin määritelty vähimmäisaika, jotta siihen kohdistuvan tietopyynnön käsittely olisi mahdollinen. 

Asiaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä voisi olla syytä säätää tarkemmin laissa.

OA saattoi käsityksensä haalarikameratallenteen oikeudellisesta luonteesta, säilyttämisestä ja käsittelemisestä Poliisihallituksen tietoon. OA pyytää Poliisihallitusta ilmoittamaan 30.4.2023 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on mahdollisesti antanut aihetta.

OA lähetti päätöksensä tiedoksi myös oikeusministeriölle sen arvioimiseksi, onko asiassa tarvetta lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 2017/2021 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Eteläpää, p. 09 432 3359.