Julkaistu
27.10.2022 8:52:00

 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on tänään antanut päätöksen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan Opetushallituksen määräyksiä ja ohjeita perusopetuksen erityisestä tuesta. AOA ei pidä Opetushallituksen ohjeistusta kaikilta osin oikeana. 

AOA korosti, että riippumatta opetuksen järjestämispaikasta tai opetusryhmästä oppilaalla on oikeus saada perusopetuslain mukaista erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on todettu erityisopetuksen tarve. Erityiseen tukeen kuuluvaa erityisopetusta antaa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä erityisopettaja. 

Oppimisen tuella ja siihen liittyen erityisopetuksella ja sen järjestämistavalla on keskeinen tehtävä lasten sivistyksellisten oikeuksien ja koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteuttamisessa. Oppimisen tuki osaltaan turvaa, että kaikkien lasten oikeus perusopetukseen toteutuu tosiasiallisesti. Oppimisen tuen sääntelyllä pannaan täytäntöön myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vammaisyleissopimuksen velvoitteita.

Ratkaisussaan AOA totesi epäselvyyksiä opettajien kelpoisuutta ja oppilaan tukea koskevien säännösten ja määräysten soveltamisessa. AOA käsitteli ratkaisussaan myös kysymystä oppiaineen yksilöllistämisen edellytyksistä ja sen suhteesta erityiseen tukeen.

AOA esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, tulisiko oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä selventää. Lisäksi hän esittää Opetushallitukselle arvioitavaksi, tulisiko perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tarkentaa.  
AOA pyytää opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä Opetushallitusta ilmoittamaan 28.2.2023 mennessä toimenpiteistään asiassa. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 3927/2021 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa https://www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, p. 09 432 3347.