Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa käsiteltävien asioiden tiedot tallennetaan asianhallintajärjestelmään. Järjestelmään tallennettavia henkilötietoja ovat esimerkiksi kantelijan ja kantelun kohteen nimi ja yhteystiedot.

Kantelijan nimi on julkinen tieto, ellei käsiteltävän asian sisällön arkaluontoisuuden vuoksi nimitietoa ole erikseen päätetty pitää salassa.

Seloste käsittelytoimista