Salaisen tiedonhankinnan valvonta

Eduskunta on antanut oikeusasiamiehen erityistehtäväksi salaisen tiedonhankinnan laillisuusvalvonnan.
 
Oikeusasiamiehen valvonta painottuu sisäisen valvonnan valvontaan. Siinä on keskeistä viranomaisten oma sisäinen valvonta ja päivittäinen esimiestyö.

Valvonnassa tärkeä merkitys on myös oikeusasiamiehen oma-aloitteisella toiminnalla, kuten tarkastuksilla.

Salaisia tiedonhankintakeinoja käyttävät poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos ja puolustusvoimat, jotka antavat vuosittain oikeusasiamiehelle kertomukset salaisten tiedonhankintakeinojen käytöstä.

Valvonnan ala laajeni

Oikeusasiamiehen salaisen tiedonhankinnan valvonnan ala laajeni vuoden 2014 alusta.

Aiemmin oikeusasiamiehen valvontatehtävä koski vain osaa viranomaisten käyttämistä salaisen tiedonhankinnan keinoista, joista viranomaisten oli raportoitava oikeusasiamiehelle.

Nyt raportointivelvollisuus kattaa kaikki salaisen tiedonhankinnan keinot. Myös näiden keinojen lisääntyminen lainmuutoksen myötä laajentaa valvonnan alaa.

Mitä on salainen tiedonhankinta?

Salaisella tiedonhankinnalla tarkoitetaan sekä salaisia pakkokeinoja, joita käytetään rikosten esitutkinnassa, että muita salaisia tiedonhankintakeinoja, joilla pyritään estämään tai paljastamaan rikoksia tai torjumaan vaaraa.

Näitä keinoja ovat muun muassa:
- telekuuntelu ja -valvonta
- tekninen kuuntelu ja tarkkailu
- peitetoiminta
- valeosto

Laajimmat toimivaltuudet käyttää salaista tiedonhankintaa on poliisilla. Tulli käyttää salaisen tiedonhankinnan keinoja tullirikosten torjuntaan. Rajavartiolaitoksen ja puolustusvoimien toimivaltuudet ovat selvästi rajatumpia.

Oikeusturvasyistä on pidetty tärkeänä, että telekuuntelua ja pääosin myös televalvontaa voidaan käyttää ainoastaan tuomioistuimen luvalla. Myös peitetoiminta esitutkinnassa edellyttää tuomioistuimen lupaa.

Vuosittaiset kertomukset oikeusasiamiehelle

Sisäasiainministeriön on pakkokeinolain mukaan annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain kertomus salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta poliisissa.

Samoin valtiovarainministeriön on annettava kertomus näiden keinojen käytöstä Tullissa, ja puolustusministeriön tulee antaa vastaava kertomus puolustusvoimista.

Vuosittaiset kertomukset parantavat oikeusasiamiehen mahdollisuuksia seurata näiden keinojen käyttöä yleisellä tasolla.

Oikeusasiamiehen kertomuksessa on oma jaksonsa salaisesta tiedonhankinnasta.