Perusoikeudet

 

Perusoikeuksilla tarkoitetaan yksilölle perustuslaissa tur­vattuja oi­keuk­sia, jotka ilmaisevat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä perusarvoja.

Perusoikeudet turvaavat yksilön vapautta julkisen vallan puuttumisilta. Tällaisia ns. vapausoikeuksia ovat muun muassa oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen samoin kuin liikkumisvapaus, yksityiselämän suoja, sananvapaus, kokoontumis- ja yhdistysvapaus sekä omaisuuden suoja.

Perusoikeuksiin kuuluvat myös taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus työhön, sosiaaliturvaan ja opetukseen. Julkisella vallalla on velvoite turvata ja edistää näiden oikeuksien toteutumista.

Lisäksi perustuslaki suojaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, vaali- ja osallistumisoikeuksia, kielellisiä oikeuksia sekä ympäristöä.

Valokeilassa oikeusturva ja hyvä hallinto

Oikeusasiamiehen tehtävien kannalta keskeisiä ovat etenkin ne perusoikeudet, jotka koskevat oikeusturvaa ja hyvää hallintoa.

Perusoikeudet sisältyvät perustuslain 2 lukuun. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ne koskevat sekä Suomen kansalaisia että muita Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvia henkilöitä.

Perusoikeudet tulivat hallitusmuotoon nykyisessä laajuudessa perusoikeusuudistuksessa vuonna 1995 ja ne siirtyivät sellaisinaan 1.3.2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin.

 

 


Suomen perustuslaki 2 luku