$layout.getHTMLTitle($locale)

Oikeusasiamiehen virka perustettiin 17.7.1919 annetussa hallitusmuodossa. Esimerkkinä oli Ruotsissa vuodesta 1809 toiminut oikeusasiamies. 
Ensimmäiseksi oikeusasiamieheksi valittiin 19.12.1919 varatuomari, asessori Erik Alopaeus ja hänen varamiehekseen varatuomari Risto Ryti, myöhemmin tasavallan presidentti.
 
Alopeus aloitti työnsä vuoden 1920 alusta ja vastaanotti ensimmäisen kantelun helmikuun 11. päivänä vuonna 1920.

Instituutio kehittyy 

Oikeusasiamiehen toimikausi oli aluksi vuoden mittainen. Vuonna 1933 toimikausi muutettiin kolmivuotiseksi ja vuonna 1957 nelivuotiseksi.


Ensimmäinen apulaisoikeusasiamiehen virka perustettiin vuonna 1972 ja toinen 1998.

Vuonna 1933 oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen työnjakoa selkiytettiin lainsäädännössä niin, että oikeuskansleri vapautettiin käsittelemästä vankien ja muiden suljetuissa laitoksissa olevien kanteluita.

Toisen apulaisoikeusasiamiehen viran perustamisen yhteydessä vuonna 1998 oikeusasiamiehen erityistehtäväksi annettiin valvoa lapsen oikeuksien toteutumista. 

Oikeusasiamiehen erityistehtäväksi tuli telepakkokeinojen ja peitetoiminnan valvonta vuodesta 1995 voimaan tulleella pakkokeinolain muutoksella ja sen jälkeen lakiin tehdyillä lukuisilla muutoksilla.

18. viran haltija 

Nykyinen oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 18. viran haltija. Apulaisoikeusasiamiehet ovat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Kun instituution perustamisesta oli kulunut 50 vuotta, kirjoitti professori Mikael Hidén siitä ansiokkaan väitöskirjansa Eduskunnan oikeusasiamies. (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 90. Vammala 1970.)

 

Instituution 75-, 80- ja 95-vuotisjuhlien yhteydessä oikeusasiamiehen kanslia julkaisi myös juhlajulkaisun.