$layout.getHTMLTitle($locale)

PÖLÖNEN, Pasi Tapio
syntynyt Lahdessa 1972

Koulutus

Ylioppilas, Joensuun normaalikoulun lukio 1991
Oikeustieteen kandidaatti 1995, Helsingin yliopisto
Oikeustieteen lisensiaatti 1997, Helsingin yliopisto
Oikeustieteen tohtori 2003, Helsingin yliopisto
Prosessioikeuden dosentti 2008, Helsingin yliopisto

Työura

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen 2011–2017
Esittelijäneuvos 2011–2017
Nuorempi oikeusasiamiehensihteeri 2004–2011
Sivutoimisena esittelijänä vuosina 1999–2002
Ma. esittelijänä 1.10.–31.12.1998

Euroopan neuvosto
Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristön avustava lakimies 2003–2004
Oikeuskanslerinvirasto
Oikeuskanslerinviraston esittelijä 2003

Helsingin yliopisto
Oikeustieteen tutkijakoulu OMY:n tutkija 1999–2002
Tutkijana, assistenttina ja tutkimusavustajana useita jaksoja vuosina 1995–1997 ja 1998–1999

Oikeuslaitos
Hovioikeuden auskultantti Joensuun käräjäoikeuden notaarin virassa 1997–1998

Asiantuntijatehtävät

Oikeusministeriön tuomarinvastuutyöryhmän jäsen 2005
Oikeusministeriön hallintolainkäyttötoimikunnan prosessityöryhmän pysyvä asiantuntija 2008–2010
Oikeusministeriön ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän jäsen 2009–2010
Oikeusministeriön perus- ja ihmisoikeusrakenteita selvittäneen työryhmän jäsen 2014
Suomen suhteen valitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin sijaan toimiva ad hoc -tuomari 2015–2016


Kirjallinen toiminta

Yksin tai yhdessä muiden kirjoittajien kanssa kirjoja sekä tutkimusartikkeleita ja oikeustapauskommentteja, mm.

Salaiset pakkokeinot, 1997 (lisensiaatintutkimus)

Henkilötodistelu rikosprosessissa, 2002 (väitöskirja)

Salaisten pakkokeinojen ongelmakohtia. Julkaisussa Juhlakirja Jyrki Virolainen 60 vuotta, 2003

Rikosprosessin perusteet. Rikosprosessioikeus I, 2003, yhdessä Jyrki Virolaisen kanssa

Rikosprosessin osalliset. Rikosprosessioikeus II, 2004, yhdessä Jyrki Virolaisen kanssa

Todistajankuulustelun valmistelusta ja suorittamisesta rikosasioissa. Defensor Legis 2/2004

Toimeksiannosta luopuminen keinona ristiriidan ratkaisemiseksi syytetyn puolustajan ja asianomistajan avustajan tehtävissä. Defensor Legis 5/2005

Tuomioistuinten valvonnan kehityksestä ja nykytilasta. Lakimies 7–8/2005

Oikeustapauskommentti EIT:n Sallinen ym. v. Suomi -tuomiosta. Defensor Legis 1/2006

Witness examination in Finnish Criminal Trials. Julkaisussa Scandinavian Studies in Law – Volume 51: Procedural Law – Court administrations. Stockholm 2007

Telepakkokeinoaineiston asianosaisjulkisuudesta. Julkaisussa Consilio Manuque – Yhtenäinen syyttäjälaitos 10 vuotta. Ohisalo, Jussi – Tolvanen, Matti (toim), 2008

Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta oikeusasiamiehen tehtävänä. Julkaisussa Oikeusasiamies 90 vuotta, 2010

Ylimmät laillisuusvalvojat, 2011, yhdessä Jussi Pajuojan kanssa

Sopimuksellisuus julkishallinnon järjestämisessä. Lakimies 7–8/2012

Euroopan ihmisoikeussopimus, 2012 ja 2018, yhdessä Matti Pellonpään, Monica Gullansin ja Antti Tapanilan kanssa

Ylimmät laillisuusvalvojat. Julkaisussa Ihmisoikeuksien käsikirja. Koivurova, Timo – Pirjatanniemi, Elina (toim.), 2013

Todistelu oikeudenkäynnissä, 2015, yhdessä Antti Tapanilan kanssa.

Om det allmänna eller individuella? – Synpunkter på sakkunnigbevisning. Festskrift till Dan Frände, JFT 2–4/2017 s. 161–173.