Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ylioppilaskokeen arvostelun julkisuutta tulisi parantaa

Ylioppilastutkintolautakunnan tulisi lisätä avoimuutta jo ylioppilaskokeen alustavassa korjausvaiheessa lukioissa, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tuoreessa pää-töksessään.

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä ylioppilastutkintolautakunnan tulisi julkisuuslain mukaisesti edistää toimintansa avoimuutta, muun muassa kertoa arvostelukäytännöstään. Sama laki edellyttää myös, että keskeiset asiakirjat ovat helposti saatavissa esimerkiksi verkossa.

Asiasta kannelleen opettajan mukaan ylioppilastutkintolautakunta laatii kokeet hyvissä ajoin ja tekee omia mallivastauksiaan arvioidakseen kokeen kohtuullisuutta. Näitä vastauksia ei kuitenkaan julkaista, vaikka ne ovat parempilaatuisia kuin kiireesti tehdyt Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) ratkaisut.

MAOL laatii heti koepäivän iltana matematiikan, fysiikan ja kemian kokeen alustavat mallivastaukset ja pisteitysohjeet. Ne lähetetään kouluille ja ne ovat lähinnä yhdistyksen jäsenten saatavissa maksua vastaan.

Pajuojan mielestä aineopettajien tekemän arvostelun perusteita tulisi selkiyttää ja kokeen julkisuutta tulisi parantaa tältä osin. Olennaista osaa kokeesta ei voida ulkoistaa eikä siitä päättämistä voida luovuttaa aineopettajien yhdistykselle, vaikka he osallistuvatkin kokeiden alustavaan korjaamiseen.

Ylioppilaskokeen yhteydessä tämä on tärkeää erityisesti siksi, että arvostelussa kysymys on yksilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Arvosteluperusteiden julkistamisessa ylioppilastutkintolautakunnan pitkä käytäntö eroaa matemaattisissa aineissa esimerkiksi monien yliopistojen nykyisistä pääsykoejärjestelyistä.

Pajuoja pyysi opetus- ja kulttuuriministeriötä antamaan elokuun loppuun mennessä selvityksen toimenpiteistä julkisuuden ja hyvän hallinnon tukemiseksi.

AOA Pajuojan päätös 12.1.2012, dnro 301/4/11 kokonaisuudessaan ruotsiksi ja suomeksi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puhelin (09) 4321.