Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Yksityisyyden suojasta huolehdittava terveyskeskuksen odotustilassakin

Erityistä lupaa valokuvaamiseen ei kuitenkaan tarvita

13.3.2008

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt pitää suotavana, että henkilö, joka haluaa valokuvata terveyskeskuksen odotustilassa, ohjataan ottamaan yhteyttä terveyskeskuksen henkilökuntaan ennen kuvaamista. Näin voidaan huolehtia, että potilaiden yksityisyyden suoja toteutuu. Tämän perusoikeuden merkitys korostuu, kun on kyse henkilön terveyttä koskevista asioista, jotka ovat pääsääntöisesti salassapidon alaisia. Jo tieto siitä, että henkilö on terveydenhuollon potilaana, on salassa pidettävä.

Apulaisoikeusasiamies katsoo kuitenkin, että valokuvaaminen terveyskeskuksen odotustilassa ei voi edellyttää erityistä lupaa. Luvan vaatiminen ei olisi lainmukaista, sillä sananvapauteen kuuluu, että sen käyttäminen ei vaadi ennakkolupaa.

Oikeusasiamiehelle kanteli henkilö, jonka valokuvaaminen terveyskeskuksen odotustilassa oli keskeytetty.

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Lindstedt punnitsee sananvapautta ja yksityisyyden suojaa erilaisissa tilanteissa. Hän viittaa aikaisempaan laillisuusvalvojan ratkaisuun, joka koski valokuvaamista rautatie-, metro- ja lentoasemilla. Ratkaisun mukaan kuvaamista ei voi kieltää asemien yleisölle avoimissa tiloissa eikä vaatia kuvaamiseen lupaa.

Eräs käräjäoikeus puolestaan on hylännyt syytteen salakatselusta, kun henkilöä oli kuvattu terveyskeskuksen odotustilassa. Perusteena oli, että odotustilaa ei voi pitää yleisöltä suljettuna tilana.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vaikka terveyskeskuksen odotustila rinnastuu esimerkiksi metroaseman julkiseen odotustilaan, huomioon täytyy ottaa, minkälaista yksityisyyttä ihmisten voidaan arvioida odottavan eri paikoissa. Metroaseman yleisölle avoimessa tilassa oleskeleva ei lähtökohtaisesti ole paikalla sellaisella perusteella, joka nauttisi erityistä yksityisyyden suojaa. Voidaan myös olettaa, että mennessään metroasemalle henkilö ei odota suurta yksityisyyttä taikka sitä, että hän ei missään tapauksessa tulisi kuvatuksi jossain yhteydessä siellä oleskellessaan.

Sen sijaan apulaisoikeusasiamiehen mielestä voidaan arvioida, että useimmat kokevat omaa terveydentilaansa tai sairauttaan koskevat asiat erittäin henkilökohtaisina ja että yksityisyyden odotukset hoitolaitoksiin tai vastaaviin hakeuduttaessa ovat suuret. On mahdollista, että terveyskeskuksen yleisötiloissa kameran kanssa työskentelevä saa - helpommin kuin metroasemalla - aikaan tunteen yksityisyyden loukkauksesta tai sen vaarasta, vaikka kuvaaminen ei kohdistuisikaan kehenkään henkilöön.

Terveyskeskuksessa asioivien potilaiden yksityisyyden suoja ja tätä suojaa takaavat potilaan oikeuksia koskevat tarkemmat säännökset edellyttävätkin apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan terveydenhuoltohenkilökunnalta aktiivisia toimia yksityisyyden suojaamiseksi.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä ja oikeusministeriötä ilmoittamaan 30.9.2008 mennessä, katsovatko ne, että hänen päätöksessään esiin tuomat näkemykset potilaan yksityisyydensuojasta antavat aihetta lainsäädäntötoimenpiteisiin.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätös dnro 3447/4/05.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puh. (09) 432 3359.