Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vertouksen avustavista tehtävistä tulisi säätää lailla

Itella hoitaa verotustietojen optisen luvun vain sopimuksen nojalla

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo, että valtiovarainministeriön tulisi ryhtyä lainvalmistelutoimiin, jotta oikeudesta antaa Verohallinnon lomakkeiden optinen lukupalvelu yksityisen yhtiön hoidettavaksi olisi säädetty laissa.
 
Kun tehtävää ei hoideta lain nojalla, lukupalvelussa ei ole velvollisuutta noudattaa hallinnon yleislakeja eivätkä yhtiössä verotustietoja käsittelevät henkilöt toimi virkavastuulla.

Sakslin otti Verohallinnon menettelyn lainmukaisuuden tutkittavakseen omasta aloitteestaan, kun kantelun tutkinnan yhteydessä oli ilmennyt, että Verohallinto oli antanut veroilmoitusten optisen lukupalvelun Itella Oyj:n hoidettavaksi. Toiminta tapahtuu Verohallinnon ja Itellan välisen sopimuksen ja tietojen lukua koskevien käsittelysääntöjen perusteella.

Optisessa lukupalvelussa verovelvollisten veroilmoituslomakkeilla antamat tiedot muunnetaan sähköiseen muotoon ja siirretään Verohallinnon järjestelmiin ja toimitettavien verotusten perusteiksi. Veroilmoitusten vastaanottovaiheessa lukupalvelu käsittelee päivittäin yli 20 000 ilmoitusta.

Sakslin katsoo, että optinen lukupalvelu on viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvä avustava tehtävä. Tällainen julkinen hallintotehtävä voidaan antaa yksityisen yhtiön tehtäväksi vain lailla tai lain nojalla. Nyt asiasta ei kuitenkaan ole säädetty laissa.

Voidaanko verotuksen toimittamiseen liittyvä avustava tehtävä antaa yksityisen yhtiön hoidettavaksi, on perustuslain tulkintaa koskeva kysymys. Perustuslaissa säädettyjen edellytysten arvioiminen on lainsäätäjälle ja viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnalle kuuluva tehtävä.

Verohallinto on apulaisoikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa todennut, että verotuksen toimittaminen on merkittävää julkisen vallan käyttöä ja pitänyt tärkeänä, että sen toimeksiannosta suoritettaville avustavillekin tehtäville on riittävä säännöspohja.

Vastuut epäselviä

Apulaisoikeusasiamielle tulleissa kanteluissa arvosteltiin Verohallintoa verotustietojen virheistä. Yhden kantelijan tekemiä verotilin korjausilmoituksia oli sekä luettu optisesti Itellassa että käsitelty manuaalisesti Verohallinnossa, minkä takia virheet kertaantuivat. Verotilin saldo oli virheellinen, vaikka kantelija oli hoitanut velvoitteensa ja pyrkinyt korjaamaan virheet.

Toisessa tapauksessa kantelijan yrityksen osinkotiedot olivat näkyneet toisen, kantelijasta riippumattoman yrityksen esitäytetyllä lomakkeella. Verohallinto oli korjannut virheen, mutta ei ollut selvittänyt sen syytä eikä pahoitellut asiaa kantelijalle.

Sakslin katsoo, että Verohallinnossa näyttäisi olevan epäselvää, kuka on verovelvollisiin nähden vastuussa optisessa lukupalvelussa tapahtuneista virheistä. Kun virheet ovat tapahtuneet optisessa lukupalvelussa, Verohallinnon yksiköt ovat katsoneet, että ne eivät ole voineet vaikuttaa virheisiin eikä niillä siten ole niistä vastuuta.

Sakslin pyytää Verohallintoa ja valtiovarainministeriötä ilmoittamaan hänelle 31.10.2012 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen käsityksensä on antanut aihetta.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin päätös 21.5.2012, dnro 848/2/11 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.