Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Vankisairaalan hoitohenkilökunnan vähyys vaarantaa potilasturvallisuuden

12.3.2008

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää erittäin huolestuttavana sitä, että Vankisairaalassa on potilasturvallisuus vaarassa nykyisellä hoitohenkilökunnan mitoituksella. Tämä koskee erityisesti yövuoroja, joissa yksi sairaanhoitaja voi olla vastuussa 50 potilaasta. Vankisairaalassa on hoitohenkilökuntaa selvästi vähemmän kuin esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla, vaikka sairaalan potilaat ovat moniongelmaisempia kuin terveyskeskusten potilaat.

Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikössä tehdyn rikosseuraamusasiakkaiden terveystutkimuksen alustavista tuloksista käy ilmi, että rikosseuraamusasiakkaat ovat sekä psyykkisesti että somaattisesti merkittävästi sairaampia kuin 20 vuotta aikaisemmin. Apulaisoikeusasiamies korostaa, että Vankisairaalan potilaiden moniongelmaisuus tulee ottaa huomioon henkilöstön määrässä. Hänen mukaansa perustuslaissa taattu oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen velvoittaa luomaan olosuhteet sairaalassa sellaisiksi, ettei potilasturvallisuus vaarannu. Viranomaisten velvollisuus on aktiivisesti huolehtia siitä, että olosuhteet ovat turvalliset.

Vankisairaalan henkilöstön määrästä kanteli oikeusasiamiehelle Vankisairaalan pääluottamusmies ja muita henkilökuntaan kuuluvia.

Asiaa tutkittaessa kävi ilmi myös, että Vankisairaalan siivoustyö oli iltaisin ja viikonloppuisin kouluttamattomien sijaisten varassa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Vankisairaalassa työskentelevien koulutettujen laitoshuoltajien määrän vähäisyys ja kouluttamattomien henkilöiden käyttö sairaalan siivoustoiminnassa lisää tartuntojen leviämisen riskiä ja voi siten heikentää potilasturvallisuutta erityisesti viikonloppuisin.

Apulaisoikeusasiamies saattoi Rikosseuraamusviraston ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikön johtavan ylilääkärin tietoon käsityksensä siitä, että Vankisairaalan hoitohenkilökunnan nykyinen mitoitus vaarantaa potilasturvallisuuden ja että Vankisairaalan siivoustoiminnan nykyinen järjestely voi heikentää potilasturvallisuutta erityisesti viikonloppuisin. Hän pyysi näitä tahoja ilmoittamaan 31.12.2008 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen käsityksensä ovat antaneet aihetta. Hän lähetti päätöksensä tiedoksi myös oikeusministeriölle, joka huolehtii Rikosseuraamusvirastoa koskevista tulosohjaustehtävistä.

Apulaisoikeusasiamies piti lisäksi ongelmallisena Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, TEO:n puuttuvaa toimivaltaa. TEO:lla ei nimittäin ole erityissäännöksen puuttuessa toimivaltaa ohjata ja valvoa Vankisairaalan toimintaa. Apulaisoikeusasiamiehen mielestä ei ole tarkoituksenmukaista, että jotkut terveydenhuollon palveluja järjestävät organisaatiot ovat TEO:n ohjauksen ja valvonnan ulkopuolella. Apulaisoikeusasiamies saattoi tämän kannanottonsa tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 1538/4/05.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen,
puh. (09) 432 3341.