Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Vandas förfarande i ett barnskyddsärende föranleder inga åtgärder

Biträdande JO Maija Sakslin har på eget initiativ från Vanda stad inhämtat information om ett barnskyddsärende som väckt uppmärksamhet i offentligheten.
 
Det som framkommit föranleder åtminstone i detta skede inga andra åtgärder från biträdande JO:s sida. Det föreligger sålunda inga sådana misstankar om lagstridigt förfarande som skulle ge henne anledning till en närmare undersökning av ärendet.
 
Biträdande JO Sakslin fattar vid justitieombudsmannens kansli beslut i ärenden som gäller barns rättigheter.

Närmare information ger JO-sekreterare Anne Kumpula, tfn (09) 432 3371.