Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tietovuotoihin suhtauduttava vakavasti

6.11.2008

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on huolissaan siitä, että julkisuuteen pääsee ajoittain salassa pidettäviä tietoja kesken olevista esitutkinnoista. Erityisen vakavina oikeusasiamies pitää poliisin tahallisia tietovuotoja. Hän on selvittänyt omasta aloitteestaan, miten poliisi pyrkii estämään salassa pidettävien tietojen leviämisen, ja miten se aikoo tehostaa tietovuotojen tutkintaa.

Oikeusasiamies korostaa, että poliisin lainmukainen ja avoin tiedottaminen esitutkinnoista ei ole ongelma. Viranomaisilta edellytetään mahdollisimman avointa ja aktiivista tiedottamista. Jos esimerkiksi katsotaan, että jonkin rikosepäilyn yhteis-kunnallisen merkityksen vuoksi on painava syy sille, että tuosta esitutkinnasta tiedotetaan - huolimatta haitasta, joka tiedon julkistumisesta voi aiheutua epäillylle - kyse ei ole tietovuodosta. Sen sijaan tärkeää on, että asian, jonka katsotaan lain mukaan olevan salassa pidettävä, tulee myös pysyä salassa.

Poliisi on myöntänyt lausunnoissaan oikeusasiamiehelle, että tietovuotoja tapahtuu. Lausuntojen mukaan usein on kuitenkin kyse varomattomuudesta. Varsinaisia tahallisia vuotoja esimerkiksi tiedotusvälineille poliisi pitää harvinaisina.

Oikeusasiamies huomauttaa, että tietovuototapaukset voivat aiheuttaa yksittäisille henkilöille suurta ja peruuttamatonta vahinkoa. Lisäksi niistä saattaa olla haittaa rikosten tutkinnalle. Vuotojen tutkimiseen tuleekin erityisesti panostaa, vaikka rikosepäilyjen tutkinta on muun muassa toimittajien lähdesuojan vuoksi haastavaa.

Oikeusasiamies painottaa, että poliisin tulee tehostaa tällaisten vuotojen estämistä. Esimerkiksi rekisterien käytön valvontaa tulee lisätä. Toinen keino on koulutus. Oikeusasiamies pitää lisäksi tärkeänä, että esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain parhaillaan valmisteilla olevan kokonaisuudistuksen yhteydessä tarkoin arvioidaan säännöksiä, joilla on mahdollista vaikuttaa salaisten tietojen pysymiseen salassa ja tietovuotojen tutkintaan samalla kuitenkin pitäen mielessä sen, että poliisin tiedottaminen on riittävän avointa ja aktiivista.

Yhteiskunnallisesti merkittäviä rikosepäilyjä on ainakin pääsääntöisesti voitava käsitellä julkisuudessa jo ennen mahdollista tuomioistuinkäsittelyä - tietysti syyttömyysolettamaa kunnioittaen. Poliisi ei saa salassapidon nimissä sulkeutua julkisuudelta.   

Oikeusasiamies pyytää poliisiosastoa ilmoittamaan 2.2.2009 mennessä, miten poliisin ylijohdon Rekisteritietojen käytön laillisuusvalvonta -työryhmän esittämiä toimenpiteitä on viety käytäntöön ja millä aikataululla vielä toteumattomat toimenpiteet on tarkoitus ottaa käyttöön. Lisäksi poliisiosaston tulee selvittää mahdolliset toimenpiteet sen johdosta, että eräät poliisin lääninjohdot ovat esittäneet epäilyjä poliisin ja toimittajien yhteistyöhön liittyvistä epäkohdista.   

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334.

Oikeusasiamies Paunion päätös dnro 278/2/05 kokonaisuudessaan.