Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on antanut päätöksensä kanteluun, jossa pyydettiin tutkimaan Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen hyväksymän johtosäännön lainmukaisuus. Kyse oli muun muassa siitä, voiko yliopiston konsistorin puheenjohtajana toimia konsistorin ulkopuolinen henkilö (provosti). 

Konsistorin kokoonpanoa koskevan yliopistolain sääntelyn näkökulmasta asiaa voitiin arvioida niin, että kun konsistorissa edustettuina olevista henkilöstöryhmistä on säädetty laissa, kokoonpanoa ei voitaisi johtosäännöllä laajentaa. Toisaalta yliopistolaissa ei nimenomaisesti säädetä siitä, kuka valitsee säätiöyliopiston konsistorin puheenjohtajan, kuka voi toimia konsistorin puheenjohtajana eikä siitä, että puheenjohtaja valitaan konsistorin keskuudesta. Tästä näkökulmasta asiasta voitaisiin määrätä johtosäännöllä. Säätiöyliopistoja koskeva sääntely poikkeaa tältä osin julkisoikeudellisia yliopistoja koskevasta sääntelystä eikä tätä ole perusteltu asiaa koskevassa lainvalmisteluaineistossa.

AOA:lla ei ollut riittäviä oikeudellisia perusteita puuttua yliopiston hallituksen menettelyyn. Sen sijaan hän katsoi aiheelliseksi esittää opetus- ja kulttuuriministeriön arvioitavaksi, olisiko yliopistolakia tarpeen täsmentää, jotta edellä todettua yliopiston itsehallinnon sisältöön liittyvää tulkinnanvaraisuutta ei olisi. 

Kantelu koski myös kahta muuta johtosäännön määräystä, mutta näiltä osin kantelu ei johtanut toimenpiteisiin.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 1327/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 432 3364.