Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslinin määräyksestä tehtiin Pohjolakotiin 17.-18.4.2018 ennalta ilmoittamaton tarkastus. Tarkastuksella havaittiin lasten kohtelussa ja rajoitusten käytössä useita merkittäviä puutteita. Valvovilla viranomaisilla, aluehallintovirastolla ja lapsia Pohjolakotiin sijoittaneilla kunnilla ei ollut tietoa Pohjolakodin lainvastaisista ja lapsia alistavasta menettelystä.

AOA pyysi tarkastuksen jälkeen selvityksiä Pohjolakodilta, aluehallintovirastolta ja sijoittajakunnilta. 

Pohjolakodin tuli selvittää, mihin toimenpiteisiin se ryhtyy tarkastushavaintojen johdosta. Pohjolakodin selvityksessä on kuvattu useita merkittäviä toiminnan muutoksia, joilla pyritään parantamaan lasten kohtelua.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta pyydettiin selvitystä, miten se alueellaan valvoo sijaishuoltopaikkojen toimintaa ja erityisesti rajoitustoimenpiteiden käyttöä sekä miten aluehallintovirasto kuulee tarkastuksillaan sijoitettuja lapsia.

Sijoittajakunnilta pyydettiin selvitystä mm. siitä, miten ne ovat huolehtineet, että lapsen sijaishuollon järjestämisestä ja valvonnasta vastuussa oleva lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on tosiasiassa pystynyt suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Kuntien tuli lisäksi selvittää, kuinka paljon asiakasperheitä sosiaalityöntekijällä on.

Monessa oikeusasiamiehen kansliaan toimitetussa selvityksessä ilmenee sosiaalitoimen resurssipula ja lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden määrällisesti kohtuuton työtaakka. Sosiaalityöntekijöiden vastuulla olevien asiakasperheiden suuri määrä estää tai ainakin vaikeuttaa sijaishuoltopaikkojen valvontaa. Sijoitettujen lasten laissa säädetty oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun oman sosiaalityöntekijänsä kanssa ei tarkastushavaintojen ja saatujen selvitysten mukaan ole aina toteutunut. Sijaishuollossa olevien lasten oikeus saada tarpeenmukaista sijaishuoltoa on vakavasti vaarantunut.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tulee antamaan ratkaisunsa näihin omana aloitteenaan ottamiinsa asioihin. Ratkaisuista tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty. p. 09 432 3379.