Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sairauspäiväraha-asioiden ruuhkautuminen Kelassa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen antoi joulukuun alussa ratkaisunsa 20 kanteluun, joissa oli arvosteltu sairauspäiväraha-asioiden käsittelyaikoja Kelassa. 

Saadun selvityksen mukaan sairauspäiväraha-asioiden käsittely oli ruuhkautunut pahoin keväällä 2021, minkä seurauksena käsittelyajat olivat pidentyneet Kelassa tavoitteeksi asetetusta kolmesta viikosta. 

Syynä ruuhkautumiseen on ollut ennen kaikkea tartuntatautipäivärahan hakemusmäärien voimakas kasvu. Kun vuonna 2019 tartuntatautipäivärahaa sai 120 henkilöä, oli vuonna 2021 syyskuun loppuun mennessä Kelaan saapunut jo yli 125 000 tartuntatautipäivärahahakemusta. Lisäksi hakemuskäsittelyn ruuhkautumiseen vaikuttivat vuonna 2020 voimaan tullut sairausvakuutuslain tulouudistus ja uuden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto. 

Kela oli reagoinut asiaan ja toukokuun alussa Kelassa aloitti 60 uutta ratkaisuasiantuntijaa käsittelemään sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemuksia. Kela on myös teettänyt ylitöitä purkaakseen syntyneitä ruuhkia. Lokakuussa 2021 Kela olikin saavuttanut käsittelyssä tavoitteensa mukaisen kolmen viikon keskimääräisen käsittelyajan. 

AOA katsoi Kelan reagoineen tartuntatautipäiväraha-asioiden määrän kasvuun ja sen aiheuttamaan sairauspäiväraha-asioiden käsittelyn ruuhkautumiseen asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Tartuntatautipäiväraha-asioiden määrän kasvu oli ollut niin voimakasta, että AOA piti sen aiheuttamaa viivettä sairauspäiväraha-asioiden käsittelyyn pätevänä perusteluna ja katsoi Kelan käsitelleen hakemuksia ilman aiheetonta viivytystä tapauksissa, joissa tavoiteaika oli ylittynyt esimerkiksi kahdella viikolla. 

Osassa asioista käsittelyaika oli kuitenkin jopa 9–10 viikkoa ja yhdessä tapauksessa yli 14 viikkoa, eikä käsittelyn kestolle ollut esitetty muita syitä kuin hakemuskäsittelyn yleinen ruuhkautuminen. Näissä tilanteissa AOA katsoi Kelan laiminlyöneen velvollisuutensa käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä. AOA:n mukaan Kela ei ollut onnistunut turvaamaan kaikkien asiakkaidensa yhdenvertaista kohtelua. Hän kehotti Kelaa tarkastelemaan toimintaansa näiltä osin, jotta se pystyisi vastaisuudessa välttämään nyt ilmenneitä eroja hakemusten käsittelyajoissa.

AOA Pölönen ilmaisi lisäksi huolestuneisuutensa siitä, että sairauspäiväraha-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli jälleen joulukuussa noussut jopa 26 päivään. Hän kehotti Kelaa reagoimaan tapahtuneeseen, jotta käsittelyaika laskisi jälleen kohti tavoiteaikaa. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisut 3439/2021 ja 3447/2021 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356.