Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Potilasasiakirjojen kielestä tulisi olla selkeä ohjeistus

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tulisi ohjeistaa tarkemmin potilasasiakirjoissa käytettyä kieltä. Kyse on potilaiden kielellisistä oikeuksista.

Jääskeläinen otti kantaa asiaan Svenska Finlands folktingin tekemän kantelun johdosta. Folktinget pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan Helsingin kaupungin käytäntöä, jonka mukaan potilaskertomukset laaditaan aina suomeksi. Folktinget arvosteli myös kaupungin ohjetta, jonka mukaan mm. hoitoyhteenvetoja (epikriisejä) ja lääkärinlausuntoja ei tarvitse kääntää, vaikka potilas olisi ruotsinkielinen.

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan Helsingin terveyskeskus ei ole menetellyt lainvastaisesti laatiessaan potilaskertomukset aina suomeksi.

Sen sijaan terveyskeskuksen ruotsintamisohje sisälsi oikeusasiamiehen mielestä liikaa rajoituksia. Hän katsoo, että ruotsinkieliselle potilaalle annettavat hoitoyhteenvedot ja lääkärintodistukset ja -lausunnot tulee kääntää ruotsiksi, jollei potilas ole ilmoittanut toisin.

Lähtökohtana potilaan kielelliset oikeudet

Laissa ei ole yksiselitteisiä määräyksiä potilaskertomusten tai muun hoitoon liittyvän kirjallisen aineiston kielestä. Tästä syystä kysymystä tulee oikeusasiamiehen mukaan arvioida lähtien potilaan kielellisiä oikeuksia koskevista yleisistä säädöksistä.

Kansanterveyslain mukaan terveyskeskuksen tulee kaksikielisissä kunnissa tarjota terveyspalveluja kunnan molemmilla kielillä niin, että potilas saa palvelua valitsemallaan kielellä suomeksi tai ruotsiksi. Potilaslain mukaan tulee potilaan äidinkieli ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon hoidossa.

Helsinki voi laatia potilaskertomukset suomeksi

Nykyinen lainsäädäntö ei oikeusasiamiehen mukaan edellytä, että potilaskertomukset laaditaan potilaan omalla kielellä. Kielilaki ei säätele kunnan sisäistä virkakieltä, vaan kunta voi toimia tavalla, jonka se katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi.

Helsingin kaupungin terveyskeskus perusteli käytäntöään sillä, että kaupungin sisäinen virkakieli on suomi ja että potilasasiakirjat tulee voida ymmärtää kaikissa niissä yksiköissä, joihin terve-yskeskus lähettää potilaitaan. Lisäksi kääntäminen vie aikaa ja se voi vaarantaa potilasturvallisuuden kiireellisissä tapauksissa.

Jääskeläinen pitää Helsingin kaupungin perusteluja käytännölleen asiallisina.

Hoitoyhteenvedot ja lääkärinlausunnot tulee ruotsintaa

Potilaan oikeutta saada tietoa potilasasiakirjoistaan tulee kunnioittaa, vaikka asiakirjat alun perin olisi laadittu toisella kielellä, katsoo oikeusasiamies. Tämä aiheuttaa sekä tulkkauksen että kääntämisen tarvetta.

Helsingin terveyskeskus on ottanut nämä tarpeet melko hyvin huomioon ohjeissaan, kun potilaille käännetään otteita potilaskertomuksesta ilman eri pyyntöä. Sen sijaan kaupungin ohjeiden mukaan lähetteitä, hoitoyhteenvetoja ja lääkärinlausuntoja ei käännetä.

Lain mukaan hoitoyhteenveto tulee lähettää paitsi sille hoitoyksikölle, joka tarvitsee asiakirjaa, myös potilaalle. Oikeusasiamies katsoo, että kaksikielisessä kunnassa hoitoyhteenveto tulee lähettää potilaalle sillä kansalliskielellä, joka on merkitty hänen äidinkielekseen tai asiointikielekseen - mikäli potilas ei ole ilmoittanut, että sitä ei tarvitse kääntää.

Lääkärinlausuntojen antamisen oikeusasiamies näkee kuuluvan terveyskeskuksen velvollisuuksiin. Tällöin on kyse palveluista, joita kaksikielisessä kunnassa toimivan terveyskeskuksen tulee antaa asiakkaan valitsemalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Tarvitaan selkeämpää ohjausta

Oikeusasiamies Jääskeläinen katsoo, että asiassa on ilmeistä tarvetta sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukselle.

Kyse on Jääskeläisen mukaan viime kädessä siitä, miten potilaiden kielellisistä perusoikeuksista huolehditaan. Hän kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomiota siihen, että julkisen vallan pitää perustuslain mukaan huolehtia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Oikeusasiamies pyytää ministeriötä ilmoittamaan hänelle 30.12.2011 mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä on antanut aihetta. Myös Helsingin terveyskeskuksen tulee ilmoittaa toimenpiteistään viimeistään 30.9.2011.


Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 1962/4/09 kokonaisuudessaan (ruotsiksi).
Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 432 3366.