Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Pasi Pölösestä apulaisoikeusasiamiehen sijainen

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on tänään nimittänyt OTT, VT, dosentti Pasi Pölösen, s. 1972, apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi toimikaudelle 15.12.2011 - 14.12.2015.  Pölönen on oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos.

Oikeusasiamies valitsee apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään neljäksi vuodeksi saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton.

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen voi hoitaa apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä, jos tämä on estynyt niitä hoitamasta tai jos apulaisoikeusasiamiehen tehtävä on täyttämättä. Perustuslain mukaan apulaisoikeusasiamiehen sijaisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusasiamiehestä säädetään.

Oikeusasiamies päättää sijaisen kutsumisesta hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä.