Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Osoitteellinen jakelu paras jakelumalli

Apulaisoikeusasiamiehen kanta seurakuntalehtien jakeluun

24.4.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan seurakuntalehtien jakelu osoitteellisina seurakunnan jäsenille näyttää olevan paras eri vaihtoehtoisista jakelumalleista. Se ottaa parhaiten huomioon hyvään hallintoon kuuluvan asiakasnäkökulman.

Kirkkoa velvoittaa sen omasta aloitteesta hallintolaki

Evankelis-luterilaista kirkkoa sitoo sen omasta aloitteesta syntynyt lainsäädäntö. Siksi myös seurakuntalehtien jakelua voidaan arvioida siltä kannalta, mitä vaatimuksia kirkon omaksuma hallintolaki asettaa kirkon toiminnalle.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan henkilöstä tulee hallinnon asiakas hallintolain mielessä viimeistään silloin, kun hän kääntyy seurakuntalehden jakelun vuoksi seurakunnan puoleen.

Hallintolaissa säädetään hyvän hallinnon periaatteista, joihin kuuluvat palveluperiaate ja asiakasnäkökulman huomioon ottaminen. Seurakuntalehtien jakeluun sovellettuna tämä merkitsee sitä, että seurakunnan tulisi turvata mahdollisimman yksinkertaisesti ja joustavasti asiakkaan mahdollisuus tehdä valintansa, haluaako hän lehden kotiinsa vai ei.

Kantelut ja erilaiset jakelutavat

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana on ollut nyt kahdeksan uutta kantelua, jotka koskevat seurakuntalehtien osoitteetonta jakelua. Kanteluita ei ole tullut seurakunnista, jotka käyttävät osoitteellista jakelua. Osoitteellisena jaetaan noin puolet seurakuntalehdistä, kuten levikiltään suurin Helsingin seurakuntayhtymän julkaisema Kirkko ja kaupunki -lehti.

Toinen puoli seurakuntalehdistä jaetaan osoitteettomana mainos- ja ilmaisjakeluna.
Kantelijat eivät olisi yleensä halunneet saada seurakuntalehteä, mutta mainos- tai ilmaisjakelulehdet. He eivät kuitenkaan saaneet seurakuntalehtien jakelua lakkaamaan muuten kuin kieltämällä kaiken mainos- tai ilmaisjakelun.

Toisaalta eräs kantelija olisi halunnut seurakuntalehden, mutta hän ei saanut sitä, koska hän oli kieltänyt mainos- tai ilmaisjakelun.

Sopimusehtojen mukaan seurakuntalehtiä ei jaeta niihin talouksiin, jotka ovat kieltäneet mainos- tai ilmaisjakelun. Mainos- tai ilmaisjakelun toimintakäytännöt eivät siis näytä tarjoavan tyydyttävää ratkaisua esiintyneisiin ongelmiin.

Perustuslakivaliokunnan kannanotto vuodelta 2007

Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään vuonna 2007, että sanan- ja uskonnonvapauden kannalta ei ole estettä seurakuntalehtien lehtien jakamiselle myös talouksiin, jotka eivät niitä halua. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että hän ei tältä osin voi poiketa perustuslakivaliokunnan kannasta.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu kanteluihin dnrot 3531/4/06, 21/4/07, 90/4/07, 201/4/07, 619/4/07, 1004/4/08, 961/4/09 ja 1232/4/09.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Jussi Pajuoja, puh. (09) 432 3385.