Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Oklara bestämmelser om återupplivning av patienter

JO föreslår att lagstiftningen preciseras


8.6.2007
 

JO Riitta-Leena Paunio föreslår att patientlagens bestämmelser om förutsättningarna för avstående från återupplivning preciseras. Eftersom bestämmelserna i praktiken har visat sig vara tolkbara kan situationen inte anses vara tillfredsställande, varken från patienternas och deras anhörigas synpunkt eller med tanke på sjukvårdspersonalens rättssäkerhet. JO har bett social- och hälsovårdsministeriet senast 31.11.2007 meddela vilka åtgärder JO:s framställning eventuellt har föranlett.

 

JO har prövat ett antal klagomål som gällt beslut om att avstå från återupplivning av patienter (s.k. DNR-beslut). I klagomålen påtalas motstridigheter och oklarheter i praxis när det gäller tolkningen av bestämmelserna om återupplivning. Man anser att bestämmelserna är svårbegripliga och att rättssäkerheten äventyras, i synnerhet när det är fråga om patienter i en svag ställning och deras anhöriga.

 

JO Paunio har i sina avgöranden ansett att DNR-besluten är sådana viktiga vårdbeslut som avses i patientlagen. Detta innebära att en patient som inte själv kan fatta beslut om sin vård eller behandling skall vårdas i samförstånd med patientens lagliga företrädare, en nära anhörig eller någon annan närstående person.

 

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.

 

JO:s framställning dnr 1794/2/07 (på finska) i sin helhet.