Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Väyläviraston Väylä-oheisnimeen, Liikenne- ja viestintäviraston Traficom-oheisnimeen sekä Traffic Management Finland Oy:n pelkästään englanninkieliseen nimeen. Nimet on annettu vuoden 2019 alusta voimaan tulleessa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan uudistuksessa. Oikeusasiamiehelle tehtiin asiasta kuusi kantelua.
 
OA on aiemmissa ratkaisuissaan katsonut, ettei oheisnimen käyttäminen ole sinänsä lainvastaista. Oheisnimen tulee kuitenkin esiintyä aina viranomaisen virallisen nimen yhteydessä ja niin, ettei epätietoisuutta tai sekaannusta viranomaisesta synny. Pelkkää oheisnimeä voidaan käyttää vain sisäisessä toiminnassa. Viranomainen ei voi esiintyä vain oheisnimellä, vaikka se ennen pitkää vakiintuisikin yleisessä kielenkäytössä. Jos oheisnimi muodostetaan viranomaisen nimestä lyhenteenä, se on muodostettava molemmilla kansalliskielillä samoin periaattein.
 
Julkista hallintotehtävää hoitavan yksityisen toimintayksikön nimeäminen vain vieraalla kielellä kansalliskielten sijasta ei lähtökohtaisesti ole hyvää hallintoa ja kielellisiä oikeuksia koskevan sääntelyn mukaista.
 
Väyläviraston Väylä-oheisnimi
 
Väylä-oheisnimeä on virallisen Väylävirasto-nimen sijaan joko yksinään tai ensisijaisesti käytetty muutenkin kuin puhtaasti viraston sisäisesti. Yksinään Väylä-oheisnimeä on käytetty tiedottamisessa, kuten sosiaalisessa mediassa, uutiskirjeissä ja kylteissä tai vastaavissa opasteissa. Ensisijaisesti Väylä-oheisnimeä on käytetty viraston asiakirjoissa ja verkkosivuilla niin, että lukijan huomio kiinnittyy virallisen nimen sijasta oheisnimeen. Tämä on selkeässä ristiriidassa OA:n aiemman ratkaisukäytännön kanssa.
 
Väylä-nimi ei ole OA:n aiemman ratkaisukäytännön mukainen myöskään siksi, että sille ei ole olemassa ruotsinkielisissä asiayhteyksissä käytettävää viraston ruotsinkielisestä nimestä muodostettua vastinetta, vaikka kyseinen oheisnimi on ilmiselvästi muodostettu viraston suomenkielisestä nimestä.
 
OA on pyytänyt Väylävirastoa ilmoittamaan 28.2.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin OA:n päätös on antanut aihetta.
 
Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimi Traficom
 
OA:lla ei ollut hyvän hallinnon eikä kielellisten velvoitteiden näkökulmasta perusteita puuttua Liikenne- ja viestintäviraston Traficom-oheisnimen käyttöön eikä sen muodostamisen tapaan. Liikenne- ja viestintävirasto on noudattanut aiemmassa Liikenteen turvallisuusviraston Trafi-oheisnimeä koskevassa OA:n ratkaisussa esitettyjä lähtökohtia. 
 
OA kuitenkin korosti, että Liikenne- ja viestintäviraston tulee osaltaan huolehtia siitä, että sen käyttämä oheisnimi tai tapa käyttää sitä ei ole hyvän hallinnon vastaisesti omiaan aiheuttamaan esimerkiksi yksityisen toimijan (Traficon Oy) sekoittumista viranomaiseen ja päinvastoin. Mikäli tällaista ilmenee, viraston tulee pyrkiä käytettävissään olevin keinoin poistamaan sekaannuksen syitä ja vaikutuksia.
 
Traffic Management Finland Oy 
 
Traffic Management Finland Oy on liikenteenohjaus- ja hallintapalveluita tuottavan konsernin emoyhtiö, jolle on annettu julkisia hallintotehtäviä. Valtion kokonaan omistamalla yhtiöllä on pelkästään englanninkielinen nimi.
 
OA katsoi, että koska nyt oli perustettu kokonaan uusi yhtiö julkisten hallintotehtävien hoitamiseksi ja uutta nimeä oltiin vasta muodostamassa, olisi vahvoin perustein voitu lähteä siitä, että yhtiön nimi olisi muodostettu ottamalla huomioon kielilain ja hallintolain vaatimukset samalla tavalla kuin viranomaisten nimien kyseessä ollen. Toisaalta osa konsernin tytäryhtiöistä oli olemassa jo tätä ennen, ja niillä on ollut englanninkieliset tai vierasperäiset nimet. 
 
Vaikka OA ei pitänyt muodostunutta lopputulosta kielellisestä ja hyvän hallinnon näkökulmasta tyydyttävänä, hänellä ei tämä tausta huomioon ottaen ollut riittäviä perusteita puuttua enempää yhtiön nimivalintaan enää tässä vaiheessa.
 
Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisut 6513/2018, 6575/2018, 6593/2018, 197/2019, 215/2019 ja 1622/2019 on julkaistu osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.
 
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.