Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla

Helsingin metroa ei koske mikään ulkopuolinen valvonta

Helsingin metroliikennöinti ja erityisesti sen turvallisuusvaatimukset ja niiden valvonta tulisi saattaa lain tasoisen sääntelyn piiriin, katsoo eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen tuoreessa päätöksessään.

- Mitä suurempi on toimintaan liittyvä turvallisuusintressi, sitä suurempi on myös toiminnan sääntelyyn ja valvontaan liittyvä julkinen intressi.

Metron turvallisuusintressejä on oikeusasiamiehen mielestä pidettävä poikkeuksellisen suurina, sillä metroa käyttää vuosittain lähes 58 miljoonaa matkustajaa.  Länsimetron valmistuttua liikennettä tulee huomattavasti enemmän.

Polkupyöristä säädetään, vaan ei metrosta

Metron toimintaa ja liikennöintiä ei nykyisellään koske mikään lakitasoinen sääntely, vaan se on järjestetty kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) määrittää itse metrojärjestelmän turvallisuustason, valvoo sitä itse ja myös katsastaa oman kalustonsa.

Oikeusasiamies pitää hämmästyttävänä sitä, että metroliikenne on ainoa liikennöintimuoto, jonka liikenneturvallisuustekijöistä ja niiden valvonnasta ei ole säädetty mitään laissa. Tässä suhteessa metroliikenne eroaa kaikista muista liikennöintimuodoista.

- Esimerkiksi maantielaissa säädetään lossien kuljettajien kelpoisuusehdoista ja lossien katsastuksesta ja ajoneuvolaissa on säädetty polkupyörien rakenteesta ja varusteista. Sen sijaan miljoonia matkustajia vuosittain kuljettava metro on laissa tuntematon asia.

Kaupungin ohjeistus ei koske ulkopuolisia

Metroliikenteen turvallisuutta ohjeistaa HKL-liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä metroliikennesääntö. Siinä määritellään muun muassa turvallisuusvastuita ja pätevyysvaatimuksia. Sen perusteella myönnetään myös luvat metrojunan kuljettamiseen sekä liikenteen ohjaamiseen ja valvontaan. Samoin siinä määrätään metrojunien varusteista ja katsastuksesta.

- Kaikki tämä sääntely on kaupungin sisäistä ohjeistusta, jonka oikeudellinen asema rinnastuu työnantajan direktio-oikeuden nojalla antamiin määräyksiin. Sillä ei voida määrätä ulkopuolisiin kohdistuvista oikeuksista tai velvollisuuksista, toteaa Jääskeläinen.

Rautatielainsäädäntö ei koske metroa

Metroliikennöintiä ei koske rautatielainsäädäntö. Se jää myös liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin valvonnan ja toimivaltuuksien ulkopuolelle. Metroliikennettä ei koske muukaan ulkopuolinen valvonta.

Euroopan unionin oikeudessa metroliikennejärjestelmät eivät sisälly rautatiealan lainsäädännön piiriin. Tämä ei kuitenkaan oikeusasiamiehen mukaan tarkoita sitä, etteikö metroliikennejärjestelmistä voisi tai tulisi säätää lailla kansallisella tasolla.

Muissa Pohjoismaissa ja Saksassa metrotoiminnasta on säädetty lakitasolla ja metroliikenteen turvallisuuden valvonnasta vastaa erillinen viranomaistaho.

Helsinki ei voi valvoa metroa Espoossa

Liikenne- ja viestintäministeriö on oikeusasiamiehelle antamassaan lausunnossa todennut, että se voi yhteistyössä Trafin ja HKL:n kanssa selvittää, voidaanko metro- ja raitiovaunujärjestelmää koskevia teknisiä ja turvallisuusmääräyksiä antaa Trafin määräyksinä. Tämä edellyttäisi lainsäädäntötoimenpiteitä.

Ministeriön mukaan samalla voitaisiin selvittää, miten metroliikenteen valvonta tulisi järjestää sen laajentuessa Espooseen.

HKL-liikelaitoksen johtokunta piti maaliskuussa uuden metroliikennesäännön hyväksyessään tärkeänä, että HKL osallistuu Liikenne- ja viestintäministeriössä metroon liittyvän ohjeistuksen ja lainsäädännön kehitystyöhön ja valmisteluun.

Kaksi kantelua asiasta

Oikeusasiamies tutki asiaa kanteluiden perusteella. Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry arvosteli metroliikenteen liikennöintiä ja liikenneturvallisuutta koskevan lakitasoisen sääntelyn puuttumista, mikä vaikuttaa myös metron turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden oikeusturvaan.

Toisessa kantelussa arvosteltiin myös metroliikenteen turvallisuusjärjestelyjä ja metrossa tapahtuneiden onnettomuuksien tutkintaa.

Esitys liikenneministeriölle

Oikeusasiamies esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin metroliikennöinnin ja erityisesti siihen liittyvien turvallisuusvaatimusten ja niiden valvonnan saattamiseksi lain tasoisen sääntelyn piiriin. Hän pyytää liikenne- ja viestintäministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään 31.12.2013 mennessä.

Oikeusasiamiehen päätös dnrot 448/4/11 ja 3865/4/12 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Pasi Pölönen, puhelin (09) 432 3345.