Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on 27.3.2020 asettanut uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikaudeksi 1.4.2020–31.3.2024. Valtuuskuntaan on nimetty 38 jäsentä, nimet löytyvät liitteenä olevasta asettamispäätöksestä. Yhteensä 134 henkilöä haki ihmisoikeusvaltuuskuntaan.

Oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä vuoden 2012 alussa toimintansa aloittaneella Ihmisoikeuskeskuksella on ihmisoikeusvaltuuskunta, joka lain mukaan koostuu 20–40 kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen osallistuvien tahojen edustajista. 

Nyt asetettu valtuuskunta on järjestyksessään kolmas. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio.

Ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtävä

Valtuuskunta käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita ja hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen. Se toimii myös perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Toimintansa järjestämistä varten valtuuskunnalla voi olla työvaliokunta ja jaostoja. Näistä vammaisten oikeuksien jaosto on vuoden 2016 jälkeen ollut pysyvä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen velvoitteiden johdosta. 

Ihmisoikeuskeskus pyrkii edistämään perus- ja ihmisoikeuksia. Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja ihmisoikeusvaltuuskunta muodostavat yhdessä Pariisin periaatteiden mukaisen kansallisen ihmisoikeusinstituution.

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Päivi Romanov, p. 09 432 3333 ja Ihmisoikeuskeskuksen johtaja Sirpa Rautio, p. 09 432 3780.

Asettamispäätös (pdf)