Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan vaihtelevin perustein

Oikeusasiamies pitää käytäntöjä lainvastaisina

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii käytäntöjä ja ohjeita, joita jotkut sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat noudattaneet antaessaan peruukkeja henkilöille, jotka tarvitsevat niitä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Jääskeläinen korostaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus- ja valvontavelvollisuuden tärkeyttä.

Selvityksessä löytyi isoja eroja

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti ministeriön pyynnöstä sairaanhoitopiirien ja suurimpien terveyskeskusten käytäntöjä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettujen peruukkien luovutuksessa.

Selvityksen perusteella joidenkin sairaanhoitopiirien ja terveyskeskuksen hoitokäytännöt rajoittavat apuvälineinä annettavien peruukkien luovuttamista tavalla, jota ei voida pitää lainmukaisena.

Peruukit olivat pääasiassa keinokuituisia ja niiden hinnoille oli yleensä asetettu ylärajat. Hintarajoissa oli huomattavia eroja eri tahojen välillä. Lisäksi yksi taho oli määritellyt naisten peruukkien hintarajan alemmaksi kuin miesten.

Kaikki eivät myöskään olleet ottaneet huomioon, että lain mukaan apuvälineenä luovutetun peruukin huolto on potilaalle maksuton.

Lähes kaikissa organisaatioissa saattoi myös hankkia peruukin mittatilaustyönä.

Helsinki muutti käytäntöään

Oikeusasiamies tutki asiaa kantelun johdosta. Kantelijalla on parantumaton sairaus, jonka takia hän on menettänyt hiuksensa. Helsingin kaupunki oli luovuttanut hänelle vuosittain keinokuituperuukin, joista hän oli kuitenkin saanut voimakkaita oireita.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston selvityksen mukaan kaupunki voi ottaa potilaan yksilölliset tarpeet huomioon luovuttaessaan peruukkeja. Näiltä osin Jääskeläinen pitää käytäntöä lainmukaisena.

Sen sijaan kaupungin menettely olla korvaamatta peruukin huoltoa oli vastoin asiakasmaksulakia. Sen mukaan apuvälineet, niiden sovitus, huolto ja uusiminen ovat maksuttomia. Helsinki on ilmoittanut muuttavansa käytäntöä.

Palvelujen tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla

OA Jääskeläinen korostaa päätöksessään perustuslain yhdenvertaisuussäännöstä.

- Terveyspalvelujen toteutumista arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota paitsi kunnan asukkaiden yhdenvertaisuuteen, myös yhdenvertaisuuteen eri kuntien asukkaiden välillä.

Hän katsoo, että riittävien terveyspalvelujen toteutumisen valvonta on keskeisen tärkeä keino turvata tämä perusoikeus.

Jääskeläinen pyytää ministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä toimenpiteistään.

Apuvälineiden luovuttamiseen on puututtu useasti

Oikeusasiamies on puuttunut aiemminkin apuvälineiden luovuttamisessa havaittuihin puutteisiin.

Vuonna 2011 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ei myöntänyt potilaalle peruukkia yksilöllisin perustein ja sai moitteet oikeusasiamieheltä.

Oikeusasiamies esitti, että ministeriö antaa asetuksen, jotta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhdenvertainen saatavuus turvataan. Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (1363/2011) tuli voimaan vuoden 2012 alusta.

Samana vuonna Invalidiliitto ry kanteli oikeusasiamiehelle siitä, että sairaanhoitopiirit epäsivät vaikeavammaisilta, asumispalveluyksiköissä asuvilta henkilöiltä heidän tarvitsemiaan apuvälineitä, kuten suihkutuoleja, sähkösänkyjä ja henkilönostimia.

Myös tuolloin oikeusasiamies pyysi ministeriötä ohjaamaan sairaanhoitopiirit apuvälineasetuksen mukaiseen käytäntöön. Ministeriö ilmoitti laativansa aiheesta yksityiskohtaisia ohjeita ja seuraavansa asetuksen soveltamista.

OA Petri Jääskeläisen päätös, dnro 1077/4/13 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puhelin (09) 432 3377.