Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuusivuotiaiden esiopetukseen ja päivätoimintaan riittävästi ammattitaitoisia hoitajia

Oikeusasiamies Paunio ei pidä hyvänä Liperin kunnan järjestelyä

5.11.2008

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ei pidä hyvänä Liperin kunnan tapaa järjestää kuusivuotiaiden esiopetus ja päivähoito. Esiopetus annetaan päiväkodissa ja se sijoittuu aamupäivään. Sitä ennen aamulla ja sen jälkeen iltapäivällä aina kello 17:ään asti lapsilla on mahdollisuus osallistua päiväkodissa toimintaan, jota kunta kutsuu leikkitoiminnaksi. Kaikkiaan lasten päivä voi näin venyä vastaamaan kokopäiväistä päivähoitoa, mutta heitä ohjaavien hoitajien määrä voidaan mitoittaa pienemmäksi kuin kokopäiväisessä päivähoidossa pitäisi olla.

Oikeusasiamies Paunio korostaa, että riittävä ja ammattitaitoinen esiopetus- ja hoitohenkilöstö on edellytys lasten turvallisuuden, perus- ja ihmisoikeuksien sekä laadukkaan esiopetuksen ja päivähoidon takaamiseksi.

Oikeusasiamies ei kuitenkaan voi moittia Liperin kunnan menettelyä lainvastaiseksi, koska päivähoitolaissa tai muussakaan laissa ei ole säädetty, miten leikkitoiminta ja päiväkotitoiminta eroavat toisistaan. Ratkaisevaa ei oikeusasiamiehen mukaan silti saisi olla se, miten kunta on toimintansa nimennyt, sillä tämä voi antaa kunnalle mahdollisuuden kiertää säännöksiä henkilöstön määrästä ja kelpoisuudesta.

Erään päiväkodin esiopetusryhmässä on ollut Liperissä 20 kuusivuotiasta lasta ja heistä keskimäärin 16 on osallistunut säännöllisesti aamuisin ja iltapäivisin myös leikkitoimintaan. Lapsia on ollut hoitamassa kokopäiväisesti esiopettaja, joka on lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja yksi kokoaikainen avustaja sekä yksi osa-aikainen avustaja, jolla ei ole laissa säädettyä kelpoisuutta.

Oikeusasiamies toteaa, että jos kyse on kokopäivähoidosta, kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa ei ole päivähoitolain ja -asetuksen mukaan ollut riittävästi. Jos taas varhaisaamun ja iltapäivän toiminta katsotaan leikkitoiminnaksi, esiopetukseen sovelletaan osapäivähoidon henkilöstömitoitusta, ja tällöin hoitajien määrä on ollut riittävä. Se, miten aamu- ja iltapäivän toimintaa kutsutaan, vaikuttaa myös esimerkiksi siihen, saavatko vanhemmat kotihoidon tukea vai eivät.

Oikeusasiamies Paunio on lähettänyt vastauksensa Opetusalan ammattijärjestön kanteluun tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja otettavaksi huomioon, kun ministeriö uudistaa päivähoitoa ja muuta varhaiskasvatusta koskevaa lainsäädäntöä.

Oikeusasiamies Paunion päätös dnro 3889/4/06