Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

KELAN tulee seurata hakemusten käsittelyaikoja

Oikeusasiamies arvostelee Kansaneläkelaitoksen Turun toimistoa kuntoutushakemuksen käsittelyn viipymisestä
 

27.10.2004 

 

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on muistuttanut Kansaneläkelaitoksen Turun toimistolle, että kuntoutushakemukset tulee käsitellä viivytyksettä. Kuntoutuksen tarve on usein välitön, ja on tärkeää, että kuntoutukseen pääsee oikeaan aikaan, oikeusasiamies painottaa. Kun on kyse pidempiaikaisesta kuntoutuksesta, kuntoutuksen häiriötön jatkuminen on luonnollisesti myös olennaista.

 

 

 

Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut tapaus, jossa KELAn Turun toimisto oli käsitellyt kantelijan 11-vuotiaan pojan kuntoutus- ja hoitotukihakemuksia viisi kuukautta.

Oikeusasiamiehen mukaan käsittelyajat olivat kohtuuttoman pitkiä. Kantelija joutui tekemään päätöksen poikansa terapian jatkamisesta ilman varmaa tietoa sen korvattavuudesta. Tämä aiheutti hänelle epävarmuutta muutenkin vaikeassa tilanteessa. Hoitotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen puolestaan aiheutti perheelle taloudellisia vaikeuksia.

Oikeusasiamies muistuttaa, että perustuslaissa on jokaiselle taattu oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Hän painottaa, että tämän oikeuden toteutuminen on tärkeää erityisesti sosiaalivakuutusasioissa. Niissä on usein kyse etuuden myöntämisestä terveydentilaa alentavan sairauden, vian tai vamman perusteella. Hakemuksiin annettavilla päätöksillä on myös usein tärkeä taloudellinen merkitys etuuden hakijalle.

KELA mainitsi syyksi hakemusten käsittelyn viivästymiseen hakemusten ruuhkautumisen, kuntoutuksessa käytettävissä olleiden resurssien ja osaavien toimihenkilöiden vähäisyyden sekä vuosilomat.

Oikeusasiamiehen mukaan hakemusten käsittelyn viivästymistä voidaan kuitenkin perustella näillä syillä vain osittain. Hän korosti, että Kansaneläkelaitoksella on velvollisuus huolehtia siitä, että sen toimistoilla on jatkuvasti käytössään riittävästi henkilöstöä hakemusten joutuisaan käsittelyyn. Henkilöstövaihdokset ja lomakaudet eivät saa haitata kohtuuttomasti hakemusten käsittelyä.

Oikeusasiamiehen mukaan on myös tärkeää, että Kansaneläkelaitos reagoi riittävän ajoissa etuuskäsittelyn asiamukaisen etenemisen mahdollisiin häiriötekijöihin ja pystyy ehkäisemään hakemusten ruuhkautumisen.

Kantelun tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että kuntoutus- ja hoitotukihakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat Turun toimistossa olleet selvästi pidemmät kuin muualla Suomessa.

Oikeusasiamiehen mukaan KELAn Turun toimiston ja viime kädessä Lounais-Suomen aluekeskuksen olisi tullut reagoida nopeammin hakemusten ruuhkautumista aiheuttaneisiin seikkoihin ja siten estää käsittelyaikojen venyminen.  

Käynnissä tarkastuskierros KELAn toimistoissa

Oikeusasiamies on aloittanut keväällä 2004 tarkastuskierroksen Kansaneläkelaitoksen toimistoissa. Tarkastuskohteiden valintaan ovat vaikuttaneet kanteluasiat ja Kansaneläkelaitokselta saadut tiedot käsittelyajoista.

Tarkastukset aloitettiin Helsingistä, jossa hakemusten käsittelyajat ovat olleet pisimmät. Syksyn 2004 yhdeksi tarkastuskohteeksi oikeusasiamies on valinnut Kansaneläkelaitoksen Lounais-Suomen aluekeskuksen ja sen alueella erityisesti Turun ja Varissuon toimistot.

Tarkastuksilla hän tulee kiinnittämään erityistä huomiota hakemusten käsittelyaikoihin. 

Oikeusasiamiehen päätös dnro 2068/4/03 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä, puh. (09) 432 3356