Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Käräjätuomarille huomautus virkavelvollisuuden rikkomisesta

Tuomari hyväksyi tyytymättömyyden ilmoituksen, vaikka päätös oli jo lainvoimainen

11.12.2007

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee ankarasti Kotkan käräjäoikeuden tuomaria siitä, että tämä hyväksyi tyytymättömyyden ilmoituksen, vaikka päätös oli jo lainvoimainen. Lisäksi tuomari poistatti väestötietojärjestelmästä sinne tehdyn merkinnän lainvoimaisesta avioerosta. Apulaisoikeusasiamies on antanut käräjätuomarille huomautuksen virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kotkan käräjäoikeus oli tuominnut kantelijan ja hänen entisen puolisonsa avioeroon. Kun päätökseen ei ollut ilmoitettu tyytymättömyyttä määräajassa, päätös oli tullut lainvoimaiseksi ja käräjäoikeus oli tehnyt maistraattiin ilmoituksen erosta. Kantelijan entinen puoliso oli kuitenkin myöhemmin määräajan jo mentyä umpeen ilmoittanut tyytymättömyytensä ratkaisuun, ja käräjätuomari oli hyväksynyt sen. Syynä myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymiselle oli ollut avioeropäätökseen tehdyn merkinnän mukaan se, että kantelijan entiselle puolisolle ei ollut etukäteen ilmoitettu ratkaisun antamisesta. Tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymisen jälkeen käräjäoikeudesta oli pyydetty maistraattia poistamaan avioeroa koskeva merkintä väestötietojärjestelmästä. Myöhemmin kantelijan puoliso oli ilmoittanut käräjäoikeuteen, ettei hän valitakaan avioeropäätöksestä hovioikeuteen. Tämän jälkeen käräjätuomari oli merkinnyt avioeropäätöksen lainvoimaiseksi, ja avioerosta oli tehty uusi ilmoitus väestörekisteriin.

Oikeusasiamiehelle kanteli avioeroa hakenut puoliso. Hän koki, että hänen oikeusturvaansa oli loukattu, kun hän oli jäänyt pitkäksi aikaa väärään käsitykseen prosessin etenemisestä. 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen huomauttaa, että kantelun tapauksessa tyytymättömyyden ilmoittamisen ajankohta ei ollut epäselvä tai tulkinnanvarainen, vaan ilmoitus oli kiistattomasti tehty säädetyn määräajan jälkeen. Ilmoitusta ei näin ollen olisi tullut hyväksyä. Kun tyytymättömyyttä ei ollut ilmoitettu määräajassa, käräjäoikeuden päätös oli tullut lainvoimaiseksi. Lainvoimaiseksi tulleeseen ratkaisuun taas ei voi hakea muutosta enää varsinaisin muutoksenhakukeinoin, vaan siihen voidaan puuttua vain ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Hyväksyessään liian myöhään tehdyn tyytymättömyyden ilmoituksen käräjätuomari teki tosiasiassa vain korkeimman oikeuden toimivaltaan kuuluneen ratkaisun menetetyn määräajan palauttamisesta. 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen pitää käräjätuomarin lainvastaista menettelyä vakavana. Tuomioistuimen lainkäyttöratkaisujen pysyvyys ja se, että niihin voidaan puuttua vain laissa säädetyin perustein ja laissa säädettyjä menettelymuotoja noudattaen, on yksi toimivan ja luotettavan oikeusjärjestelmän kulmakivi. Käräjätuomarin menettely kohdistui näin tuomioistuimen lainkäytön ytimeen. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan voidaan katsoa, että käräjätuomarin menettely on heikentänyt luottamusta oikeuslaitoksen asianmukaiseen toimintaan. 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen harkitsi, että aihetta syytteen nostamiseen ei kuitenkaan ollut. Käräjätuomarin menettelyn moitittavuutta lievensi se, että korkeimman oikeuden aikaisemman ratkaisun valossa tapauksessa olisi sinänsä näyttänyt olleen perusteita menetetyn määräajan palauttamiselle. Lisäksi apulaisoikeusasiamies otti huomioon sen, että käräjätuomarin menettelystä ei aiheutunut kenellekään oikeudenmenetyksiä eikä muuta haittaa kuin kantelijalle epätietoisuus käräjäoikeuden päätöksen lopullisuudesta.


Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja,
puh. (09) 432 3358.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 552/4/06  kokonaisuudessaan .