Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Julkisten hallintotehtävien hoitaminen Business Finlandissa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen on ottanut kantelun johdosta kantaa yritysten kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita hoitavan Business Finlandin toimintamalleihin. AOA:n mukaan toimintaa ohjaavan ja valvovan työ- ja elinkeinoministeriön tulee harkita toimenpiteitä Business Finland Oy:n hoitamien julkisten hallintotehtävien selkeyttämiseksi sen varmistamiseksi, että yhtiön tehtävät perustuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen.

Business Finland -kokonaisuuden muodostavat rahoituskeskus (viranomainen) ja edellä mainittu osakeyhtiö, joka tuottaa rahoituskeskuksen tehtäviin liittyviä palveluita rahoituskeskuksen kanssa laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti. Rahoituskeskus hallinnoi valtion kokonaan omistamaa yhtiötä. Business Finland -kokonaisuus on toiminut vuoden 2018 alusta lähtien.

AOA arvioi tilannetta siltä osin kuin se ei näyttänyt olleen lakia vuonna 2017 säädettäessä eduskunnan harkittavana. AOA:n mukaan yritykselle näyttää siirretyn lain hyväksymisen jälkeen julkisia hallintotehtäviä ilman, että järjestelyn valtuutukseksi olisi olemassa täsmällistä lakitasoista sääntelyä.

Asiassa keskeinen kysymys liittyy siihen, onko rahoituspäätösten valmistelua siirretty yhtiöön jo siinä määrin, ettei rahoituspäätösten tekemisessä voida enää käyttää viranomaiselle kuuluvaa harkintavaltaa itsenäisesti. AOA ei hyväksynyt työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä siitä, että yhtiön tehtävät olisivat pelkästään epäitsenäisiä ja avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Ongelmallisena AOA piti muun muassa myös sitä, että päätöksiin liittyvä valmistelu ja täytäntöönpano näyttää tapahtuvan palvelusopimusten nojalla virkatoiminnan ja -vastuun ulkopuolella.

AOA pyysi ministeriötä ilmoittamaan mahdollista toimenpiteistä asiassa 30.8.2019 mennessä.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen päätös 883/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, p. 09 432 3363.